UDC 597–11:639.3

pdf35

THE CONCENTRATION OF PROTEIN AND СORRELATION OF SOME PROTEIN FRACTION IN TWO YEARS OLD CARP SERA BLOOD OF NESVICH ZONAL TYPE

І. Osoba,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Having presented data on the concentration of protein and сorrelation of some protein fraction in one one year old framed and scaled carp’ sera blood of Nesvich zonal and Lubin intraspecies types. Having presented level albumin-globulin coefficient in experimental groups fish.

REFERENCES
1. Сич Г.О. Вплив імуномоделюючого препарату “ІЗАТІЗОН” на стан ліпопероксидації, антиок- сидантного захисту та білкового обміну в однорічок коропових риб / Г.О. Сич, Т.О. Сокирко, Л.П. Бучацький, Н.М. Матвієнко // Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З. Гжицького. — Львів, 2007. — Т. 9, № 2(33). — Ч. 2. — С. 90–95.
2. Грициняк І.І. Вміст білків у скелетних м’язах цьоголіток коропів у кінці літнього і зимового періодів / І.І. Грициняк, Л.П. Головач // Наук.-техн. бюл. Ін-т біол. тварин та ДНДКІ ветпреп. та корм. добавок. — Львів, 2006. — Вип. 7, № 3–4. — С. 26–28.
3. Пилипець А. Біохімічний склад, синтетичні й енергетичні процеси у скелетних м’язах коропа різного віку наприкінці літнього і зимового періоду: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / А. Пи- липець. — Львів, 2003. — 16 с.
4. Мауер Г. Диск-электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиакриламидном геле. — М.: Мир, 1971. — 248 с.
5. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / І.І. Грициняк. — К.: Рибка моя, 2007. — 306 с.
6. Желтов Ю.А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяй- ствах / Ю.А. Желтов. — К.: ИНКОС, 2006. — 282 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. — М.: Медицина, 1998. — 704 с.
8. Маляревская А.Я. Обмен веществ у рыб в условиях антропогенного эвтрофирования водоё- мов / А.Я. Маляревская. — К.: Наукова думка, 1979. — 256 с.
9. Томіленко В.Г. Рибогосподарська оцінка коропів любінського внутрішньопородного типу української лускатої та рамчастої порід на першому та другому році життя / В.Г. Томіленко, Я.В. Тучапський, Б.Г. Сярий, О.М. Ковальчук, І.І. Грициняк // Рибне господарство. — К., 1999. — Вип. 49–50. — С. 125–129.