UDC 639.3/.6

pdf35

PRIORITY TRENDS OF SCIENTIFIC SUPPORT OF UKRAINIAN FISHERIES

І. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
О. Tretyak, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

There are defined priority tasks of scientific support of Ukrainian fisheries according to the program “Fish Farming” — “scientific support of aquaculture development and increase of ef- ficiency of aquatic bioresources use in inland waters of Ukraine” in the framework of scientific and technical programs of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences. There are presented data on basic trends of research works of the Institute of Fisheries of the UAAS, which are aimed at fulfillment of a number of fundamental and applied tasks regarding maintenance of sustainable development and study of biological resources of aquatic ecosystems, selection and genetics in fisheries, diagnosis, prevention and control of fish diseases, development of new ecologically and economically appropriate approaches of aquaculture implementation taking into account last tendencies in the management process.

REFERENCES
1. Томіленко В.Г., Бех В.В., Осіпенко М.І., Павліщенко В.М., Шапошник В.Г. Перший етап фор-
мування нового стада малолускатого коропа та ремонтного стада нивківського лускатого
внутрішньопорідного типу в північно-східному регіоні України, на прикладі Лебединської
РМС // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2002. — Вип. 61. — С. 41–45.
2. Бех В.В. Концепція розвитку селекційно-племінної справи в рибництві України // Домашня
ферма. — 2005. — № 2. — С. 20–21.
3. Бех В.В., Томіленко В.Г., Осіпенко М.І., Марценюк В.П. Сучасний стан науково-дослідних робіт з виведення малолускатого коропа нового типу для рибних господарств України // Розведення і генетика тварин. — 2005. — Вип. 39. — С. 51–56.
4. Третяк О.М., Грициняк І.І., Бех В.В., Бузевич І.Ю. Програмні завдання розвитку рибного
господарства на внутрішніх водоймах України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2005. — Вип. 64. — С. 3–8.
5. Томіленко В.Г. Сучасний стан селекційно-племінної роботи в коропівництві // Організація
селекційно-племінної роботи. — К., 2006. — С. 43–47.
6. Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Третяк О.М., Озінковська С.П., Борбат М.О. Наукове
обґрунтування вселення цінних об’єктів аквакультури у внутрішні водойми України для підви-
щення їх рибопродуктивності // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 1999. — Вип. 51. —
С. 3–27.
7. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Економічна ефективність вирощування товарної риби
за трилітнього циклу. — К.: Світ, 2000. — 167 с.
8. Дмитриев В.Л., Бех В.В., Кучеренко А.П. Первый этап селекции растительноядных рыб на
юге Украины // Материалы междунар. науч.-практ. конф. “Пресноводная аквакультура
в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы”. Киев, 18–21 сентября
2000 г. — К., 2000. — С. 86–88.
9. Дмитриев В.Л., Бех В.В., Кучеренко А.П. К вопросу создания новой ресурсосберегающей технологии по выращиванию и формированию племенного материала растительноядных рыб
в условиях юга Украины // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы воспроиз-
водства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре”. — Краснодар, 2000. — С. 16–17.
10. Програма селекційно-племінної роботи в рибництві України на період до 2012 року / С.І. Алимов, В.С. Іванов, М.О. Борбат, М.Ф. Євтушенко, М.В. Гринжевський, А.І. Андрющенко,
О.М. Третяк, В.В. Бех, В.Г. Томіленко, Є.П. Губанів, І.І. Сіробаба, О.А. Солодовников, С.В.
Василець // Рибне господарство України: стан та перспективи / За ред. С.І. Алимова. —
К.: Вища освіта. — 2003. — С. 90–112.
11. Мрук А.І. Рибницько-біологічна характеристика плідників райдужної форелі у ВАТ Закар-
патський рибокомбінат // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. —
С. 170–173.
12. Олексик В.І., Мрук А.І. Досвід розведення форелі у ВАТ “Закарпатський рибокомбінат”
// Матеріали наук.-практ конф. “Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні”,
14–15 червня, 2004. — К., 2004. — С. 63–68.
13. Мрук А.І., Олексик В.І. Моніторинг продуктивних показників плідників райдужної форелі
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2006. — Вип. 65. — С. 53–59.
14. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулішов О.В., Ганкевич Б.О. Результати експериментальних робіт з відтворення та вирощування веслоноса в Україні // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2001. — Вип. 59–60. — С. 17–22.
15. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулішов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса
Polyodon spathula (Walbaum). — К.: Вища освіта, 2003. — 111 с.
16. Третяк О.М. Веслоніс //Організація селекційно-племінної роботи в рибництві. — К.: ІРГ
УААН, 2006. — С. 149–185.
17. Сидоров Н.А. Выращивание канального сома в Украине // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2005. — Вип. 64. — С. 36–48.
18. Гринжевський М.В., Третяк О.М., Алимов С.І., Грициняк І.І., Борбат М.О., Теодорович М. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України. — К.: Світ, 2001. — 168 с.
19. Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Третяк О.М., Грициняк І.І. Основи фермерського рибного господарства. — К.: Світ, 2000. — 340 с.
20. Андрющенко А.И., Третяк А.М. Проблемы сохранения стерляди в видовом разнообразии ихтиофауны Украины // Материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. “Аквакультура осетровых
рыб: достижения и перспективы”. — Астрахань, 2001. — С. 32–35.
21. Мрук А.І. Дунайский лосось (Hucho hucho) як можливий об’єкт рибного господарства України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2003. — Вип. 62. — С. 35–39.
22. Устич В.І., Мрук А.І. Історичні аспекти та перспективи відродження лососівництва в Закар-
патті// Матеріали конф. “Раціональне використання водних ресурсів — необхідний елемент
стійкого розвитку”. — Ужгород, 2003. — С. 42–45.
23. Мрук А.І., Устич В.І., Маслянка І.І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті // Научный сб. “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”. — К.: Світ рибалки, 2005. — С. 196–200.
24. Mruk A., Ustich V. Artificial reproduction of the Danube salmon (Hucho hucho L., 1758) in Ukraine // International scientific conference “Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe-achievements and dilemmas”, Dalice, 31.05–02.06.2007. — Krakov, 2007. — P. 111.
25. Tretyak A., Kolman R., Yarmola V. Problems of conservation of genetic fund and organization of
artificial reproduction of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in Ukraine // International scientific
conference “Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe-achievements and
dilemmas”, Dalice, 31.05–02.06.2007. — Krakov, 2007. — P. 113–114.
26. Нагорнюк Т.А., Тарасюк С.И., Грициняк И.И. Генетическая структура пород и гибридных
групп карпа // Материалы Четвертого Московского междунар. конгресса “Биотехнология:
состояние и перспективы развития”, 12–16 марта 2007 г., г. Москва. — М., 2007. — С. 172.
27. Бех В.В. Криоконсервация спермы карпов украинских пород / Материалы междунар. кон-
ференции “Сохранение генетических ресурсов”. Санкт-Петербург, 19–22 октября 2004 г.
// Цитология. — 2004. — Т. 46, № 9. — С. 769–770.
28. Горбунов Л.В., Морозова І.А., Ващенко А.В., Бучацький Л.П. Температура внутрішньоклітинного кристалоутворення сперміїв коропа // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. — С. 54–57.
29. Третяк О.М. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності рибогосподарської діяльності
на внутрішніх водоймах України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні пробле-
ми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів”, 26–30 вересня 2005 р.
м. Київ. — К., 2005. — С. 3–11.
30. Третяк А.М., Хижняк М.И., Пекарский А.В. Перспективы использования прудового нагульного фонда Украины с применением ресурсосберегающих технологий // Второй междунар. симпозиум “Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре”. — Адлер, 1999. — С. 105–108.
31. Андрющенко А.І., Третяк О.М., Коваленко В.О. Досвід товарного вирощування коропових риб у полікультурі за випасної форми рибництва в ставових господарствах степової зони України
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука. — 2001. — Вип. 59–60. — С. 12–17.
32. Алимов С.І., Третяк О.М., Коваленко В.О., Пристайчук П.Б. Підвищення ефективності ресур-
соощадних технологій ставового рибництва в Україні // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2004. — Вип. 63. — С. 3–9.
33. Балтаджі Р.А. До питання визначення природної рибопродуктивності водойм // Рибне гос-
подарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 49–56.
34. Дубровський Ю.В., Третяк О.М. Об особенностях сохранения биоразнообразия в рыбохозяйственных угодьях // Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, прилади. Кн. 2. — К.: ЗАТ “Нічлава”, 2005. — С. 248–261.
35. Третяк А.М., Дубровский Ю.В., Смирнюк Н.И, Горай Н.А., Приймак А.М. Проблемы и перспективы фермерского рыбоводства в Украине // Междунар. науч.-практ. конф. “Актуальные проблемы аквакультуры и рационального использования водных биоресурсов”. 26–30 сентября2005 г., г. Киев. — К., 2005. — С. 266–277.
36. Желтов Ю.О., Грициняк І.І., Муквич М.Г., Сидоров М.А., Приймак М.К., Грех В.І. Методичні
рекомендації з раціональної годівлі місцевими традиційними і нетрадиційними кормами при
вирощуванні цьоголіток та товарного коропа за дволітнього циклу промислового рибництва. —
К., 2006, — 50 с.
37. Грициняк І.І. Природно-економічні умови розвитку рибного господарства Львівської області
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2001. — Вип. 59–60. — С. 6–11.
38. Грициняк І., Янович В. Продуктивна і метаболічна дія ріпакової макухи при використанні її в
годівлі коропа // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 8–10 жовтня 2003 р. — Чернівці,
2003. — С. 20.
39. Янович В.Г. Ефективність використання торфокомбікормової суміші у годівлі коропа // Між-
нар. наук.-практ. конф. — Львів, 2003. — С. 160–164.
40. Ковальчук О.М., Тучапський Я.В. Динаміка росту цьоголіток коропа в умовах промислового
вирощування у ставах західного регіону України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2004. — Вип. 63. — С. 98–100.
41. Хижняк М.І., Булатович М.А., Добрянська Г.М. Вплив деяких заходів інтенсифікації на ріст
риби та рибопродуктивність вирощувальних ставів другого порядку // Рибне господарство. —
К.: Аграр. наука, 2002. — Вип. 61. — С. 30–37.
42. Хижняк М.І., Чужма Н.П., Базаєва А.М., Устимова Ю.М. Розвиток природної кормової бази
під впливом екологічно чистих добрив // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2003. —
Вип. 29. — С. 210–214.
43. Хижняк М.І. Підвищення природної кормової бази ставів за випасного вирощування риби
// Рибне господарство України: стан і перспективи / За ред. С.І. Алимова. — К.: Вища шк.,
2003. — С. 226–274.
44. Чужма Н.П., Базаєва А.М. Розвиток фітопланктону у вирощувальних ставах І та ІІ порядку
при інтенсивній технології вирощування риби // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2003. — Вип. 62. — С. 91–94.
45. Грициняк І.І., Третяк О.М. До питання розроблення програми виробництва продукції аква-
культури з використанням вторинних енергетичних ресурсів у теплоенергетиці України
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2006. — Вип. 65. — С. 3–8.
46. Гринжевський М.В., Третяк О.М., Озінковська С.П., Спиридонова Л.О. Проблеми збереження біорізноманіття іхтіофауни внутрішніх водойм України // Інформаційний бюлетень Головрибводу. — К., 2001. — № 1. — С. 28–32.
47. Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. — С. 41–46.
48. Бузевич І.Ю., Третяк О.М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпров-
ських водосховищ // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К., 2005. —
С. 213–216.
49. Литвинова Т.Г., Стецюк З.А. Гидрохимические исследования рыбохозяйственных водоемов
Украины // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2000. — Вип. 56–57. — С. 189–198.
50. Литвинова Т.Г., Мельник А.П., Власова Н.М., Стецюк З.О., Михайленко Н.Г. Накопичення
іонів нікелю та кадмію у екосистемі Канівського водосховища // Проблеми іхтіопатології:
Матеріали І Всеукр. конф. — К., 2001. — С. 73–74.
51. Литвинова Т.Г., Мельник А.Ф., Стецюк З.А., Колос Е.Н., Власова Н.Н.. Захарченко И.Л. Влияние антропогенного фактора на формирование экосистемы верхнего участка Каховского водохранилища // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем. — К., 2002. — С. 168–170.
52. Литвинова Т.Г., Мельник А.П., Стецюк З.О., Колос О.М., Власова Н.М., Михайленко Н.Г. Фактори накопичення важких металів в екосистемі дніпровських водосховищ // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 131–143.
53. Яременко Д.М., Бучацкий Л.П., Филенко О.М. Репродукция иридовирусов в системах in vitro
и in vivo // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения
и перспективы: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Киев 18–21 сентября 2000 г.
/ Под ред. Н.В. Гринжевского. — К., 2000. — С. 340–343.
54. Вовк Н.И., Бучацкий Л.П., Пирус Р.И. Ихтиопатологическая ситуация во внутренних водоемах Украины // Материалы науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России” , Адлер, 24–27 сентября, 2001 г. — Краснодар, 2001. — С. 155–156.
55. Бучацький Л., Матвієнко Н., Сидоров М., Галахін К. Злоякісна меланома канального сома із
р. Дніпро // Ветеринарна медицина України. — 2006. — № 6. — С. 38–39.
56. Вовк Н.И. Перспективные экологически безопасные методы профилактики болезней рыб,
направленные на повышение иммунного статуса их организма / Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. “Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях
перехода к рыночным отношениям”, Минск, 15–16 октября 1998. — Минск: Хата, 1998. —
С. 283–287.
57. Матвієнко Н.М., Бучацький Л.П., Ващенко А.В. Способи виділення та накопичення фагу
Рseudomonas для боротьби з бактеріальними хворобами прісноводних риб // Ветеринарна
біотехнологія. — 2005. — № 6. — С. 103–106.
58. Вовк Н.І., Бучацький Л.П. Актуальнi проблеми iнфекцiйних хвороб прiсноводної та морської
аквакультури (Актуальные проблемы инфекционных болезней пресноводной и морской
аквакультуры: по материалам ІХ Международной конференции Европейской ассоциации
ихтиопатологов) // Ветеринарна медицина України. — 2000. — № 4. — С. 46–47.
59. Омельчук Ю.А., Горай Н.А., Пекарский А.В. Повышение экономической эффективности товарного рыбоводства Украины / Науч.-практ. конф., 24–27 сентября 2001 г., Адлер, Россия. — Адлер, 2001. — С. 214–216.
60. Гринжевський М.В., Буряк І.В., Омельчук Ю.А., Горай Н.О. Фактори підвищення економічної
ефективності рибного господарства // Рибне господарство України: стан і перспективи / За
ред. С.І. Алимова. — К.: Вища освіта, 2003. — С. 226–230.
61. Смирнюк Н.І., Буряк І.В., Загороднюк А.О., Марценюк Н.О. Сучасний стан рибної галузі України та вітчизняного ринку рибної продукції// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 143–153.