pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 4(58): 115-131
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.04.115
УДК: 639.3.032:001.95(477)

Selection as the main direction of scientific studies and main steps of selection and breeding work in Ukraine (a review)

O. Krasnopolska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , «Karpatskiy vodograi» LLC, Pustomyty

Objective: For a long time, selection, as a science, has been dealing with the creation of varieties and hybrids of agricultural plants, animal breeds, microorganism strains and studying the methods of all of the above. At the same time, like any component of science, it has its own directions of development, and improves them in time. Therefore, the purpose of this work was to investigate the historical development of selection as a science, to analyze the current state, and to characterize the application of basic breeding methods in aquaculture in Ukraine.

Findings: The author of the work reviewed and analyzed professional scientific literature on the development of selection as one of the methods of scientific studies. In particular, the historical aspects of the development of selection in crop production and animal husbandry, including fish


farming, have been considered, and its main directions have been highlighted. A promising method for the development of synthetic selection was proposed: reciprocal crossing, and the current state of selection and breeding work in fish farming was described.

Practical value: The review of literature sources can be useful for the preparation of lecture material during the training process for training specialists in the specialty 207 "Aquatic Bioresources and Aquaculture", including specialists in ichthyology, veterinary medicine, zoology.

Key words: Breeding, genetics, breeding, breed, intrabreed type.

REFERENCE

 1. Kozlov, V. I.,  et al. (2004) Akvakul'tura. Moskva: MGUTU.
 2. Alymov, S. I. (2003). Rybne hospodarstvo Ukrainy: Stan i perspektyvy. Kyiv: Vyshcha osvita.
 3. Altukhtov, K. O., et al. (1967) Rozvedennia foreli na Ukraini. Kyiv: Urozhai.
 4. Babiy, V. A. (1998). Ispol'zovanie biologicheskikh i tekhnologicheskikh osobennostey kollektsii porod raduzhnoy foreli plemzavoda «Adler» dlya komplektovaniya matochnykh stad rybkhozov.Extended abstract of candidate's thesis.Krasnodar.
 5. Bekh, V. V., & Hrytsyniak, I. I. (2011). Maloluskatyi korop — analiz osnovnykh rezultativ doslidzhen ta selektsiinoi roboty. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 94-98.
 6. Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., & Oleksiienko, O. O. (2011). Maloluskatyi vnutrishnoporodnyi typ ukrainskoi ramchastoi porody koropa. Ahrarna nauka — vyrobnytstvu, 6, 26.
 7. Bekh, V. V., & Gritsinyak, I. I. (2011). Malocheshuychatyy karp — novoe selektsionnoe dostizhenie v rybovodstve Ukrainy. Akvakul'tura Evropy i Azii: realii i perspektivy razvitiya i sotrudnichestva: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Tyumen': Gosrybtsentr, 14-15.
 8. Bekh, V. V. (2008). Problemy v selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Rybohospodarska nauka Ukrainy.
 9. Kirpichnikov, V. S. (Ed.) (1983). Biologicheskie osnovy rybovodstva. Problemy genetiki i selekcii. Leningrad: Nauka.
 10. Kirpichnikov, V. S. (Ed.) (1979). Biohimicheskaja i populjacionnaja genetika ryb. Leningrad: In-ta citologii AN SSSR.
 11. Burhaz, M. I., & Romanenko, K. I. (2014) Selektsiia ryb: Konspekt lektsii. Odesa.
 12. Vladovskaya, S. A. (1991). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya morskogo tovarnogo lososevodstva v Evropeyskikh stranakh. Rybnoe khozyaystvo. Pastbishchnoe i tovarnoe lososevodstvo, 1, 1-11.
 13. Vladovskaya, S. A. (1992). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya morskogo tovarnogo lososevodstva v Evropeyskikh stranakh. Rybnoe khozyaystvo. Pastbishchnoe i tovarnoe lososevodstvo,  2,  1-22.
 14. Galasun, P. T. (1968). Sostoyanie i perspektivy forelevogo khozyaystva na Ukraine. Rybnoe khozyaystvo, 6, 14-28.
 15. Altukhtov, K. O., et al. (1967) Rozvedennya forelі na Ukrainі. Kyiv: Urozhay.
 16. Kirpichnikov, V. S. (Ed.). (1989). Henetyka v akvakulture. Leningrad.: Nauka.
 17. Glik, B.,& Pasternak, Dzh. (2002). Molekulyarnaya biotekhnologiya. Printsipy i primenenie. Moskva: Mir.
 18. Hrynzhevskyi, M. V. (1998). Akvakultura Ukrainy. Lviv: Vilna Ukraina.
 19. Hrynzhevskyi, M. V., Andriushchenko A. I., Tretiak O. M., & Hrytsyniak I. I. (2000). Osnovy fermerskoho rybnoho hospodarstva. Kyiv: Svit.
 20. Hrynzhevskyi, M. V., & Pekarskyi, A. V. (2004) Optymizatsiia vyrobnytstva produktsii akvakultury. Kyiv: Polihrafkonsaltynh.
 21. Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. I., Hrytsyniak, I. I., Vasylets, S. V., Tretiak, O. M., Tomilenko, V. H., Oleksiienko, O. O., & Mruk, A. I. (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Kyiv: Rybka moja.
 22. Hrytsyniak, I. I., Osipenko, M. I., Bekh, V. V., Oleksiienko, O. O., & Tretiakova, T. V. (2014). Rybohospodarska otsinka tsoholitok maloluskatoho koropa chetvertoho selektsiinoho pokolinnia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 3, 67-73. https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067 
 23. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., Tretiak, O. M., Kiva, M. S., & Mruk, A. I. (2008). Fermerske rybnytstvo. Kyiv: Herb.
 24. Inge-Vechtomov, S. G. (1989). Genetika s osnovami selekcii. Moskva: Vysshaja shkola.
 25. Katasonov, V. Ja., & Gomel'skij, B. I. (1991). Selekcija ryb s osnovami genetiki. Moskva: Agropromizdat.
 26. Katasonov, V. Ja. (1983). Nauchnye i prakticheskie aspekty razvitija selekcionno-plemennoj raboty v rybovodstve. Biologicheskie osnovy rybovodstva: problemy genetiki i selekcii. Moskva: Agropromizdat.
 27. Katasonov, V. Ja., & Cherfas, N. B. (1986) Selekcija i plemennoe delo v rybovodstve. Moskva: Agropromizdat.
 28. Kirpichnikov, V. S. (1987). Genetika i selekcija ryb. Leningrad: Nauka.
 29. Kirpichnikov, V. S. (1979). Geneticheskie osnovy selekcii ryb. Leningrad: Nauka.
 30. Kirpichnikov, V. S. (1967). Znachenie geterozigotnosti i geterozisa v evolyutsii i selektsii zhivotnykh. Vestnik s.-kh. nauki, 3, 65-69.
 31. Kuzema, A. I. (1966). Ukrainskie porody karpa. Rybovodstvo i rybolovstvo, 1.
 32. Oleksiienko, O. O., Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., Pavlishchenko, V. M., & Osipenko, M. I. (2012). Vykorystannia bezperervno polipshuvanoho vidboru v selektsii ukrainskykh koropiv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 78-87.
 33. Privezencev, Ju. A., & Vlasov, V. A. (2004). Rybovodstvo. Moskva: Mir.
 34. Protasov, A. A. (1949). Ruch'evaya i raduzhnaya forel' v prikarpatskikh rayonakh USSR. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta ozerno-rechnogo rybnogo khozyaystva, 6, 111-123.
 35. Simon, M. Yu. (2017). Osnovni hematolohichni pokaznyky osetrovykh vydiv ryb. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 92-117.
 36. Tretjak, A. M., Dubrovs'kij, Ju. V., & Smirnjuk, N. I., et al. (2005) Problemy i perspektivy fermerskogo rybovodstva v Ukraine Aktualni problemy akvakultury ta ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv. Kyiv: ІRG UAAN.
 37. Shevtsova, E. E. (1991). Tendentsii razvitiya tovarnogo lososevodstva v nekotorykh zarubezhnykh stranakh. Rybnoe khozyaystvo. Pastbishchnoe i tovarnoe lososevodstvo, 2, 1-6.
 38. Sherman, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., & Hrytsyniak, I. I. (1999). Rozvedennia i selektsiia ryb. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: BMT.
 39. Sherman, I. M., & Yevtushenko, M. Iu. (2012). Teoretychni osnovy rybnytstva: pidruchnyk. Kyiv: Fitosotsiotsentr.
 40. Sherman, I. M., & Rylov, V. H. (2005). Tykhnolohiia vyrobnytstva produktsii rybnytstva. Kyiv: Vyshcha osvita.
 41. Moav, R., et al. (1976). Applications of electrophoretic genetic markers to fish breeding. I. Advantages and methods https://doi.org/10.1016/0044-8486(76)90064-8 
 42. Hunter, R. L.& Markert, C. L. (1957). Histochemical demonstration of enzymes separated by zone electrophoresis in starch gels. Science, 125, 3261, 1294-1295. https://doi.org/10.1126/science.125.3261.1294-b 
 43. Kato, T. (1979). Selective breeding of rainbow trout with regard to reproduction characteristics.  Aquaculture: 7th Jap. Sov. Joint.: Symp. proceed. Tokyo.