pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 28-43 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.028
УДК [597.2/5:577.17]:504.05

The effect of environmental conditions of some lakes of the city of Kiev on ichthyofauna condition

Yu.Hudiyash, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
M. Prychepa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
A. Potrokhov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
O. Zin'kovskiy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
L. Gorbatyuk, Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
Ju. Kovalenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
D. Medovnyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To study the ecological conditions of fish habitats and changes in species compositions of the ichthyofauna of lakes in the city of Kiev based on the effects of different degrees of the pollution of water bodies.

Methodology. The paper presents the results of the determination of water hydrochemical composition in some lakes of the city of Kiev and the structure of their ichthyofauna. The collection and processing of ichthyological material was carried in accordance with generally accepted methods.

Findings. The concentration of biogenic compounds, in particular phosphorus, phosphates, nitrites and ammonium, the concentration of oil products in water of some lakes of the city Kiev were investigated. The study results show that the highest concentration of oil products and nutrients was observed in the Lake Luhove, In particular, the concentration of oil products in water of the Lake Luhove was 0.020-0.206 mg/dm3, the Lake Kirilivske - 0.023-0.117 mg/dm3, the Lake Babyne 0.0007-0.0520 mg/dm3. This is confirmed by the fact that the Lake Luhove experiences a significant impact of pollutants from surrounding areas. It was found that the magnitude of the studied parameters varied significantly in different seasons of the year and in different parts of the studied lakes. This indicates the dependence of these parameters on natural, anthropogenic and hydrological factors, which differ in different parts of the water body and different seasons. The ecological state of the studied lakes significantly affects fish species composition and its structure. The Lake Kirilivske, despite being under moderate anthropogenic pressure, has relatively satisfactory environmental conditions. This is indicated by the greatest species richness of ichthyofauna compared to other studied lakes. The largest number of fish species was recorded in the Lake Kirilivske (27), in the Lake Babyne - 23 species, in the lake Luhove - 10 species. The consequence of intense pollution of the Lake Luhove is a significant decrease in the species composition of its ichthyofauna, in particular in the bottom complex. This indicates the greatest environmental pressure on this lake from toxic substances from adjacent territories. The performed studies showed that the Lake Babyne, due to its isolation from the urbanized part of the city, had the highest water quality at different times of the year. In addition, sound succession processes occur in this water body.

Originality. The characteristics of the ichthyofauna of some lakes of the city of Kyiv were presented for the first time depending on the hydro-ecological conditions and season. The negative effects of anthropogenic pollution on the structure of the ichthyofauna of these lakes were shown.

Practical value. The results obtained are necessary for determining the patterns of changes in the species composition and its structure under conditions of moderate and excessive anthropogenic pollution of water bodies. This allows further predicting the increased effect of anthropogenic pollution on the ichthyofauna of relatively clean water bodies.

Key words: ichthyofauna, lake, anthropogenic load, hydrochemical indicators, petroleum products, ecological status of the water body.

REFERENCE

 1. Panasyk, I. V., Tomiltseva, A. I., Skidan, V. V., Skidan, O. V., Zub, L. M., & Borshchevska, N. M. et al. (2016). Uporiadkuvannia vodookhornnykh zon miskykh vodoim na osnovi ekolohichnoi otsinky yakosti vod. Kyiv.
 2. Romanenko, V. D., Krot, Yu. H., Kyryzii, T. Ia., & Konovets, I. M., et al. (2012). Pryrodni ta shtuchni bioplato. Fundamentalni ta prykladni aspekty. Kyiv: Naukova dumka.
 3. Panasuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub, L. M., & Pohorielova, Yu. V. (2016). Yakist vody u miskykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m. Kyiv). Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia, 4, 63-69.
 4. Batoh, S. V. (2018). Ekoloho-hidrolohichna kharakterystyka vodoim m. Kyieva. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
 5. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2016). Umist ta formy znakhodzhennia metaliv u ozerakh systemy Opechen (m. Kyiv). Naukovi pratsi UkrNDHMI, 269, 70-86.
 6. Lynnyk, P. M., Zhezheria, V. A., Zhezheria, T. P., Ivanechko, Ya. S., & Ihnatenko, I. I. (2016). Hidrokhimichnyi rezhym ozer systemy Opechen (m. Kyiv). Naukovi pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu, 269, 59-69.
 7. Shcherbak, V. I., & Semeniuk, N. Ie. (2010). Funktsionalna kharakterystyka fitoplanktonu vodoim mehapolisu. Naukovi zapysky Ternop. nauk. ped. u-tu im. V. Hnatiuka. Seriia Biolohiia, 2(43), 556-559.
 8. Yakushyn, V. M., Potrokhov, A. S., Zynkovskyi, O. H., Romanyshyn, H. M., Kalenychenko, K. P., & Lynchuk, M. Y. (2015). Chyslennost bakteryi y proteolytycheskaia aktyvnost v vode ozera, raspolozhennoho v horodskoi cherte. Hydrobyol. zhurn., 51, 1, 83-92.
 9. Kovalenko, Yu. O., Shlapak, O. O., Potrokhov, O. S., & Zinkovskyi, O. H. (2019). Vplyv antropohennoho zabrudnennia vodoim na fizioloho-biokhimichni pokaznyky ryb ta sklad yikhnikh parazytotsenoziv. Rybohospod. nauka Ukr., 3(49), 72-88. https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.072
 10. Prokopuk, M. S., & Pohorielova, Yu.V. (2016). Vmist biohennykh rechovyn u vodoimakh mista Kyieva. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 42, 3, 76-84.
 11. Movchan, Yu.V. (2011). Ryby Ukrainy (vyznachnyk-dovidnyk). Kyiv: Zoloti vorota.
 12. Romaniuk, V. D., Zhukynskyi, V. M., Oksiiuk, O. P., & Yatsyk A. V., et al. (1998). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy. Kyiv: Symvol-T.
 13. Domin, M. M., Nishchuk, V. S., Sinhaievska, O. I., Solukha, B. V., Hrabovska, N. O. & Kalyta, P. I. et al. (2004). Ekolohichnyi stan vodozboru ozer Minske ta Luhove v systemi ozer Opechen Obolonsoho raionu m. Kyieva. Mistobuduvannia ta teryt. planuv, 19, 89-95.
 14. Honchar, O. M., & Khilchevskyi, V. K. (2012). Rezhym biohennykh rechovyn u poverkhnevykh vodakh baseinu Dnistra. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 26, 76-83.
 15. Hriuk, I., & Sukhodolska, I. (2012). Vmist spoluk nitrohenu u vodi malykh richok, yak pokaznyk rivnia antropohennoho navantazhennia. Visnyk Lvivskoho universytetu, seriia biolohichna, 60, 227-238.
 16. Prokopchuk, M. S., & Pohorielova, Yu. V. (2017). Sezonna dynamika vmistu biohennykh rechovyn u vodoimakh mista Kyieva. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1, 161-169.
 17. Avramenko, N. I. (2014). Sezonna minlyvist biohennykh rechovyn u richtsi Vorskla. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1, 115-120. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.28
 18. Khilchevskyi, V., & Kurylo, S. (1999). Otsinka hidroloho-khimichnoho stanu vodnykh obiektiv m. Kyieva. Visnyk Kyivskoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 5‒6, 61-62.
 19. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). Ekolohichni problemy kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii. Kyiv: Naukova dumka.
 20. Honcharova, M. T., Kipnis, L. S., Konovets, I. M., Nezbrytska, I. M., & Yarovyi, O. M. (2019). Otsinka yakosti vody ta donnykh vidkladiv kaskadu ozer Opechen (m. Kyiv) na osnovi toksykolohichnykh ta hidrokhimichnykh doslidzhen. VIII Zizd hidroekolohichnoho tovarystva Ukrainy, prysviachenyi 110-richchiu zasnuvannia Dniprovskoi biolohichnoi stantsii. Perspektyvy hidroekolohichnykh doslidzhen v konteksti problem dovkillia ta sotsialnykh vyklykiv, 6-8 lystopada: mater. Kyiv, 249-252.
 21. Prychepa, M. V., & Medovnyk, D. V. (2017). Suchasnyi stan ikhtiofauny ozera Kyrylivske. Biolohichni doslidzhennia: Zbirnyk naukovykh prats VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konfneoentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, 14-16 bereznia 2017. Zhytomyr: PP Ruta.
 22. Prychepa, M. V., Potrokhov, O. S., & Zinkovskiy, O. G. (2019). Peculiarities of biochemical of fish to antropogenic load under condition of urbanization. Hydrobiological journal, 55(3), 44-52. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v55.i3.50