pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 5-22
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005 
УДК 574.5 (09)

Rehabilitation of fish fauna in the Pripyat hydroecological corridor from hydroecology positions

Y. Gryb, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
V. Sondak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
O. Volkoshovetz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
N. Kolesnik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
M. Simon, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To define the ichthyecological criteria for assessing the status of river catchments of the Pripyat HEР - to develop their matrices, as well as to study the limiting factors of influence on ecosystem functioning that is necessary to find ways for the rehabilitation of fish fauna of this important natural object of national significance.

Methodology. The quantitative and qualitative status of fish fauna of the Pripyat HEP was assessed based on the cameral processing of the material collected in expeditions, as well as interviewing recreational fishermen. We studied the hydrological regime of the Pripyat HEP, using the yearbooks of the hydrometeorological services of the Polissya region from 1922 to 2005. Processing the abovementioned data was performed using a mathematical program created by us in Delphi. The aquatic environment was considered as a “black box” with incoming and outgoing information, which was measured by 50 parameters according to a comprehensive environmental classification of water quality.

Findings. It was proved that the rehabilitation of the Pripyat HEP is urgently needed from the standpoint of hydroecology. Changes in the ecosystem of the Pripyat HEP were assessed using a spatial biomarker, a sharp deterioration in the habitat and conditions of fish reproduction were noted. A formalized functioning scheme of the Pripyat HEP is presented, from which it follows that its development was extremely irrational. A comparative analysis of the state of the ichthyocenosis of river ecosystems in the Styr-Horyn fish-restoration complex relative to non-transformed catchments was carried out.

Originality. A spatial biomarker of the surface water state was developed and used to assess the conditions for the reproduction of native fish fauna in the Styr and Horyn rivers in the Pripyat hydroelectric station. A comprehensive index of the ecosystem state of the studied catchment (Vec.) was introduced and calculated by the ratio of its actual parameters to their optimal characteristics, according to our formula.

Practical value. The main trends of the rehabilitation of fish fauna in the Western Polissya area of Pripyat HEP are formulated and the basic scheme of its implementation is presented. The effectiveness of using a spatial biomarker and a catchment approach has been demonstrated.

Key words: Pripyat River, Styr River, Horyn River, Sluch River, ichthyofauna, ecosystem, hydroecology, Western Polissya, hydroecological corridor, biomarker.

REFERENCE

 1. Voityshyna, D. Y. (2008). Rehionalni ekoloho-ekonomichni osoblyvosti pryrodokorystuvannia na terytorii Zakhidnoho Polissia. Pryrodno-resursnyi kompleks Zakhidnoho Polissia: istoriia, stan, perspektyvy rozvytku. Berezne, 22-23.
 2. Hryb, Y. V., & Sondak, V. V. (Eds.) (2007). Vidnovna ikhtioekolohiia (reabilitatsiia aboryhennoi ikhtiofauny pryrodnykh vodoim Ukrainy). Rivne: Volynski oberehy.
 3. Kharchenko, T. A., Lyashenko, A. V., & Zhukinskiy, V. N. (2009). Ekoindeksatsiya i otsenka sostoyaniya vodnykh ekosistem po kharakteristikam bioraznoobraziya i kachestva sredy obitaniya gidrobiontov. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 45, 3-18.
 4. Sondak, V. V. (2010). Ikhtiofauna pryrodnykh vodoim Styr-Horynskoho rybovidtvoriuvalnoho kompleksu (stan ta umovy vidtvorennia). Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.
 5. Sondak, V. V., & Volkoshovets, O. V. (2009). Ekolohichni ta ikhtiolohichni zakonomirnosti vidrodzhennia aboryhennoi ikhtiofauny u transformovanii richkovii merezhi Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats II Vseukrainskoho zizdu ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu, 116-119.
 6. Directive 2000/60 EC of the European Parliament and of the Commit of 23 October 2000 establishing a frame work for Community action in the field of water policy. (2000). Officinal journal of the European Communities, 327, 72.
 7. Romanenko, V. D. (2005). Aktualni hidroekolohichni problemy v konteksti yevropeiskoi vodnoi polityky. Naukovi zapysky NTPU im. V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia, 3(26), 378-382.
 8. Hryb, Y. V., Klymenko, M. O., & Sondak, V. V. (1999). Vidnovna hidroekolohiia porushenykh richkovykh ta ozernykh system. Rivne: Volynski oberehy.
 9. Sondak, V. V. (2008). Osoblyvosti formuvannia stresovykh sytuatsii ta ryzyky vyzhyvannia aboryhennoi ikhtiofauny u poverkhnevykh vodakh Ukrainy. Dopovidi NAN Ukrainy, 7, 191-199.
 10. Romanenko, V. D., Grib, I. V., & Grodzinskiy, M. D. (2003). Kontseptual'nye podkhody pri formirovanii gidroekologicheskikh koridorov. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 39(5), 3-20.
 11. Grib, I. V. (1972). Analiz zamornykh yavleniy v malikh rekakh Zapadnogo Poles'ya Ukrainskoy SSR. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 11, 42-48.
 12. Hryb, Y. V., Sondak, V. V., & Volkoshovets, O. V. (2006). Do pytannia toksychnosti stichnykh i pryrodnykh vod. Visnyk NUVHP, 4(36), 294-304.
 13. Hryb, Y. V., Kunchyk, T. N., & Sondak, V. V., et al. (2007). Otsinka lokalnykh zahroz i kryteriiv zberezhennia bioriznomanittia vodnykh ekosystem. Vodne hospodarstvo Ukrainy, 2, 25-31.
 14. Sondak, V. V. (2008). Vidnovna ikhtioekolohiia pryrodnykh vodoim Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Rivne: Volynski oberehy.
 15. Romanenko, V. D. (2003). Uchenie V. I. Vernadskogo o prirodnykh vodakh i ego rol' v razvitiii sovremennoy gidroekologii. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 39, 3-10.
 16. Romanenko, V. D. (2001). Osnovy hidroekolohii. Kyiv: Oberehy.
 17. Protasov, A. A. (2002). Bioraznoobrazie i ego otsenka. Kontseptual'naya diversikologiya. Kiev.
 18. Protasov, A. A. (1994). O kontseptsii emkosti sredy i ekologicheskoy emkosti. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 30(4), 3-13.
 19. Reymers, N. F. (1992). Nadezhdy na vyzhivanie chelovechestva. Kontseptual'naya ekologiya. Moskva: Rossiya molodaya.
 20. Silaeva, A. A., & Protasov, A. A. (2007). Bioindikatsiya kachestva sredy po sostavu i strukture bioticheskikh soobshchestv. Bioindikatsiya v ekomonitoringe presnovodnykh sistem.
 21. Oksiyuk, O. P., et al. (1994). Otsenka sostoyaniya vodnikh ob"ektov Ukrainy po gidrobiologicheskim pokazatelyam. Bentos, perifitoni zooplankton. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 30(4), 31-35.
 22. Oksiyuk, O. P., Davydov, O. A., & Karpezo, Yu. I. (2009). Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh ob"ektov po fitoplanktonu i fitobentosu (na primere ukrainskogo uchastka Dunaya). Gidrobiologicheskiy zhurnal, 45(2), 3-13. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v45.i2.20 
 23. Romanenko, V. D., Zhukynskyi, V. M., & Oksiiuk, O. P. (1998). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy. Kyiv: Symvol.
 24. Romanenko, V. D. (2008). Metodyka hidroekolohichnykh doslidzhen. Kyiv: Oberehy.
 25. Afanas'ev, S. A. (2001). Razvitie evropeyskikh podkhodov k biologicheskoy otsenke sostoyaniya gidroekosistem v monitoringe rek Ukrainy. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 37, 3-18.