pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 60-67
DOI: 10.15407/fsu2019.01.060
УДК 639.3.032 : 639.371.52

Combination ability of few-scaled type of carp crossbred with Nyvka scaled carp. Growing of young-of-the-year. Message 1

H. Shyshman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Bekh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
О. Oleksiyenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
M. Osipenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose.  To obtain and evaluate crossbred young-of-the-year produced by crossing few-scale type of Ukrainian framed carp strain and Nyvka scaled type of Ukrainian scaly carp strain.

Methodology. Commonly accepted selective breeding and aquaculture methods have been used.

Findings.  Successful development of fish farming is possible only with the use of complex intensification of production, one of the main part of which is a well-established selective breeding work aimed at qualitative improvement of breeding strains.

The high level of selective breeding work with the common carp creates new reserves for improving the productivity of ponds. Planned organization of the reproduction of the best strains, their types, the ultimate goal of which is to obtain hybrids, makes it possible to rear fish seeds with better performance than pure-bred carp. Improvement of the quality of the young-of-the-year carp produced as a result of cross-breeding caused by heterosis phenomenon. The presence in the breeding fund of Ukraine of high-yielding strains makes it possible to widely apply the method of industrial cross-breeding. However, not every combination can cause heterosis. Therefore, it is important to know which combination of strains or species shows heterosis with a certain economic parameters. The search for the best heterosexual combinations is an important step towards improving the productivity, along with the development of the most effective complex of intensification measures.

Over the past 20 years, Ukrainian carp farming has been enriched by new breeding achievements – Nyvka scaled, Liubyn scaled and framed, as well as the few-scaled intrabreed types, the effectiveness of which has been insufficiently studied for industrial crossing.

The paper presents the fish-farming characteristics of crossbred young-of-the-year Nyvka scaled and Lebedyn few-scaled strains.

Originaty. Evaluation of the fishery value of the new crosses produced by crossing carps of different genesis has been performed.

Practical value. Use of new crosses and purebred carp will contribute to an increase in the productivity of fishery water bodies.

Key words. Crosses, purebred strains, common carp, genesis, fish productivity, growth rate, survival rate.

REFERENCES

 1. Bekh, V., Hrytsyniak, I., Oleksiyenko, O., Osipenko, M., & Pavlishchenko, V. (2011). Maloluskatiy vnutrischnoporidnij typ ukrainskoj ramschastoy porody koropa. Agrarna nauka – vyrobnytstvu, 3, 26.
 2. Karpenko, I. M. (1962). Wykorystannja sazanovo-koropovych hybrydov y gospodarstvach neblagopoluznych na gemoragichnusepticemiju krasnuchu koropiv. Pydvyschschtennia productyvnosti rybnych staviv. Lviv: Knygkovo-gurnalne vydavnyztvo.
 3. Kuzioma, A. I. (1953). Ukrainskye porody karpa. Trudy Soveschania po voprosam prudovogo rybovodstva, 2, 65-70.
 4. Kuzioma, A. I. (1966). Ukrainskye porody karpa. Rybovodstvo i rybolovstvo, 1, 14-16.
 5. Oleksiyenko, O. O., Tomilenko, V. G., & Kutscherenko, A. P. (1995). Instrucsia z organizacii ta vedennia promyslovoi gybridizatsii v koropivnytsvi. Intensyvne rubnytsvo, 74-83.
 6. Tomilenko, V. G. (1967). Rybochoziajstvennoe znechenie pomestnogo i gybridnogo karpov pry promyschlennom razvedenii. Rybnoe chozjaistvo, 5, 96-106.
 7. Tomilenko, V. G., & Alekseenko, A. A. (1970). Rybochoziajstvennoe znatzenie trechporodnogo skreszyvania v karpovodstve. Rybnoe chozjaistvo, 10, 7-14.
 8. Tomilenko, V. G., & Alekseenko, A. A. (1970). Rybochoziajstvennaja characteristika pomesej megdu ukrainskim ramchastym i ropschinskim karpamy. Rybnoe chozjaistvo, 14, 7-13.
 9. Tomilenko, V. G., Alekseenko, A. A., Christian, A. K., & Drok, V. M. (1975). Opyt promyschlennoi gybridisazii v usloviach Sulinskogo rybnogo choziajstva (Soobszenye 2). Rybnoe chozjaistvo, 21, 19-24.
 10. Tomilenko, V. G., & Alekseenko, A. A. (1978). Sravnitelnaja charakterystika pomesej poluchenych ot screschzyvania samok ukrainskoj ramchatoj i ukrainskoj cheschuichatoj porod z samzami ropshynskogo karpa. Rybnoe chozjaistvo, 27, 12-19.
 11. Tomilenko, V. G., Oleksiyenko, O. O., Bekh, V., & Pavlischtschenko, V. (2012). Structurisatia ukrainskych porіd kоrоpa. Rybogospodarska nauka Ukrainy, 2, 83-87.