Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 31-42
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.031
УДК 597:639.2/.3(28)

pdf35

BIOLOGICAL FEATURES OF TARAN (RUTILUS HECKELII) OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY SYSTEM

K. Geina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To analyze morphological variability and basic biological features of the modern stock of taran of the Dnieper-Bug estuary system in the conditions of the transformed Dnieper flow.

Methodology. Morphological variability was determined based on the comparison of morphological features of roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) of the Kakhovka reservoir and semi-migratory taran Rutilus rutilus heckelii (Nordmann, 1840) of the Dnieper-Bug estuary system. As a main criterion of the evaluation of the taran stock biological state, we used age, sex structure, growth characteristics, fecundity and condition factor. Fish sampling was carried out at stationary monitoring-observation stations of the Institute of Fisheries NAAS of Ukraine. Field and cameral processing of the collected materials were performed based on conventional methods and guidelines.

Findings. Morphological variability analysis demonstrated significant differences between Dnieper and Bug taran. The highest differences were observed for antroventral distance (td=11.19). Significant differences were also observed for antenanal and ventroanal distances td=4.05-4.14. No significant differences were found for meristic features.

There were also significant differences between Dnieper-Bug taran and Kakhovka reservoir roach, which had formed a resident form after regulating the Dnieper River flow. Kakhovka reservoir roach is more deep-bodied with Н=32.79%, t-test value was 5.65. Pelvic fins were more shifted to the caudal fin (td=5.28) that resulted in significant difference (p<0.05) in ventroanal distance (td=4.26). Taran also had somewhat smaller length of the anal fin base (td=4.73) but its height was higher – td=5.78.

The main peculiarity of the current biological state of taran stock is the domination of young age groups. The small number of fish in the boundary groups of the age series right wing with relative stability of growth features indicate on intensive pressure on the commercial stock recruitment.

Originality. For the first time in recent years, we performed a comparative analysis of plastic and meristic features of taran of the Dnieper-Bug estuary system. The information on age, sexual structure and length-weight growth of the taran stock was significantly updated and supplemented.

Practical value. The obtained values are a scientific basis for optimizing commercial fishing pressure on fish fauna of the Dnieper-Bug estuary system, which is important in the regard of biodiversity conservation in the natural water bodies of Ukraine.

Keywords: Dnieper-Bug estuary system, taran, morphological variability, age structure, growth rate, fecundity, condition factor.

REFERENCES

 1. Artiushchyk, B. S., Sherman, I. M., & Pravotorov, B. I. et al. (2003). Ekolohichni peredumovy pidvyshchennia efektyvnosti rybohospodarskoi ekspluatatsii Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi oblasti. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 29, 17-20.
 2. Sherman, I. M., & Pelykh, V. H. (2009). Henezys transformatsii ikhtiofauny pislia zarehuliuvannia stoku richkovykh system i utvorennia vodoskhovyshch. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 39-42.
 3. Sherman, I. M., Heina, K. M., & Kutishchev, S. V. et al. (2013). Ekolohichni transformatsii richkovykh hidroekosystem ta aktualni problemy rybnoho hospodarstva. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 5-16.
 4. Pravotorov, B. I., Sarkisyan, V. I., & Gorbonos, V. N. et al. (2005). Ulovy i sovremennoe sostoyanie promyslovykh ryb Dneprovsko-Bugskoy ust'evoy oblasti. Rybnoe khozyaystvo Ukrainy, 5, 15-18.
 5. Pravotorov, B. I. (2006). Zminy skladu ikhtiofauny ta promyslovykh uloviv ryby v Dniprovsko-Buzkii hyrlovii oblasti. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 43, 197-204.
 6. Geyna, K. N. (2013). Kachestvennaya struktura promyslovykh ulovov ryby v Dneprovsko-Bugskoy ust'evoy sisteme v kontse XX veka. Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb : Vtoraya mezhdunar. nauch. konf. Sankt-Peterburg : GosNIORKh, 95-97.
 7. Heina, K. M., Horbonos, V. M., & Heina, Yu. K. (2013). Efektyvnist vidtvorennia ta yakisnyi sklad molodi ryb ponyzzia Dnipra na pochatku XX stolittia Sovremennye rybokhozyaystvennye i ekologicheskie problemy Azovo-Chernomorskogo regiona : VIII Mezhdunar. nauch. konf. Kerch : YuhNYRO, 178-181.
 8. Heina, K. M., & Horbonos, V. M. (2006). Vikova struktura tarani Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy u zviazku z yii promyslom. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 46, 118-123.
 9. Durova, Yu. H., & Heina, K. M. (2014). Suchasnyi stan ta shliakhy optymizatsii promyslu tarani Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 90, 167-172.
 10. Movchan, Yu. V., & Smyrnov, A. I. (1981). Fauna Ukrainy. T. 8 : Ryby. Vyp. 2 : Koropovi. Ch. 1 : Plitka, yalets, holian, krasnopirka, amur, bilyzna, verkhovka, lyn, chebachok amurskyi, pidust, pichkur, marena. (Vol. 1-40). Kyiv : Naukova dumka.
 11. Spesyvyi, T. V., & Kuzmenko, Yu. H. (2008). Vplyv hidrolohichnykh umov na minlyvist plastychnykh oznak plitky (Rutilus rutilus L.). Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 18-23.
 12. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb. Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.
 13. Bryuzgin, V. L. (1969). Metody izucheniya rosta ryb po cheshue, kostyam i otolitam. Kyiv : Naukova dumka.
 14. Chugunova, N. I. (1959). Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb. Moskva : AN SSSR.
 15. Aksyutina, Z. M. (1968). Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nablyudeniy v biologicheskikh i rybokhozyaystvennykh issledovaniyakh. Moskva : Pishchevaya promyshlennost'.