Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 75-85
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.075
УДК 574.5:574.3(597.556.33.1)

pdf35

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS OF AQUATIC MEDIUM ON MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF PIKE-PERCH (SANDER LUCIOPERCA) AND PERCH (PERCA FLUVIATILIS)

M. Prichepa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv

Purpose. To study morphometric and morpho-physiological characteristics of percids from geographically separated areas and select the integrated indices of these fish, which characterize the ecological status of the individual water bodies.

Methods. Fish were caught by net and angling fishing gears. Morphometric analysis of fish was performed for 19 plastic and 6 meristic features. For mathematical treatment, plastic features were equated with fish body length, while dimensions of the head with the length of the head. Comparison of mean values was performed using Student’s t-test. Indices for internal organs were assessed by equating weight of organs to fish body weight.

Results. A comparative characteristic of morphological indices of percids is presented for different water bodies. Based on the difference of plastic and meristic features, it was shown that the studied perch belonged to isolated populations. Significant differences in body length, weight and hepatic index were found that was related to environmental conditions in which perch exist. Based on fish condition factor values, it was found that the best conditions for foraging were in the studied stretch of the Ross river. Also found that pike-perch had insignificant phenotypic variability in morphology

Originality. Percid populations of the Ross River, Dniprо River (Vita River delta), Kirillovskoe and Babino lakes were studied based on morphometric and morphophysiological features. The differences between percid populations indicate on its environmental polyvalence.

The practical value. Dispite on adaptation of perch to different environmental conditions, its physiological status may be used as one of criteria for assessing the ecological state of ecosystem.

Key words: perch (Perca fluviatilis L.), pike-perch (Sander lucioperca), population, isolation, morpho-metric parameters and the environmental factor

REFERENCES

1. Baranov, V. U. (2006). Morfometrycheskyy analysis rechnoho okyna (Perca fluviatilis L.) na Urals. Ecologya in menyayuschemsya miremath. conf. molodyh ychenuh, 24-28 АprilEkaterinburg, 7-15.
2. Vasiliev, A. G., Vasilyeva, I. A. & Bolshakov, V. I. (2000). Evolyzytsyonno-ecologically analisis ystochevosty populyatsyony structure vida (hronoheohrafycheskyy podhod). Ekateryhburh.
3. Zhakov, L. A. (1968). Oh prysposobytelnom znachenye razmernoy and vozrastnoy structure populyatsyy okyna v ozerah Karelskovo peresheyka. Tr. Karelsky HosNYORH, 5 (1), 324-330.
4. Kirpichnikov, V. S. (1987). Genetics and selektsyya of ryb. Leningrad: Nauka.
5. Methods morpho-fyzyolohycheskyh i biochemicheskyh ryb. (1972). Moscow: VNYRO.
6. Polyakova, G. D. & Kanevskaa, N. K. (1979). Methody i necotorue zakonomernosty vnutryvydovoy mezhpopulyatsyonnoy izmenchevosty morphological priznakov ryb na primere sydaka. Izmenchevost ryb  presnovodnykh ecosystem, 195-219.
7. Popova, U. I., Andreeva, V. I., Makarova, U. P. & Reshetnikov U. S. (1993). Izmenchevost morfometrycheskyh  pocazateley y rechnoho okyna (Perca fluviatilis L.) v predelah areala. Biologia rechnoho okyna, Moscva, 4-55.
8. Pravdin, I. F. (1966). Rycovodstvo po izycheniy ryb. Moscow: Pyschevaya promyshlenost.
9. Tkachenko, M. Yu. & Zabroda, P. M. (2012). Osoblyvgosty morpologicnoy minlyvosty buchka-kryglaka za riznuh hidroecologichnuh ymov. Sychasny problemy teoreticnoi I practicnoi ictiologii : math. V Mignarodnoi ihtiologicnoy naukovo-practicnoi conperencii. Chernivcy, 224–226.
10. Yarzhombek, A. A., Lamanskyi, V. V. & Sherbyna, T. V. (1986). Spravochnyk po fysiologii ryb. Moscva. Agropromizdat.
11. Romanenkho, V. D., Krot, U. H., Kirizey, T. J. & Konoveth, I. M. (2012). Pryrodny i shtycny bioplato. Phyndamentalny ta pryrladny aspecty. Kyiv: Naykhova dymka. 109.
12. Sherbak, V. I., Semenyk, N. E. & Maystrova, N. V. (2009). Adaptacia methodyv ocinky ecologinoho stany vodoym megapolisiv Ukrainy za phitoplanktonom ta phitoperiphitonom vidpovidno do Vodnoy Ramcovoy Directivy 2000/60/ES//. Dopovidy NAN Ukrainy, 206–201.
13. Guill, J. M., Hood, C. S. & Heins, D. S. (2002). Body shape variation within and among three species of darters (Perciformes: Percidae). Ecology of freshwater fish, 13, (I), 134–140.