Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 107-111
УДК 639. 373. 8

pdf35

GROWING OF MUGILIDAE AND PLEURONECTIDAE IN POOLS AND ISOLATED AREAS OF LAGOONS

Р. Shekk,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Odessa State Environmental University, Odessa

The results of growing of Mugilidae and Pleuronectidae finfishess are resulted in pools and isolated areas of lagoons of north-western Prichernomor’ya. It is rotined that such methods of the controlled growing of marine finfishess provide a high output and products of commodity fish.

REFERENCES

1. Shekk, P. V. (2004). Ystoryia y sovremennoe sostoianye kefalevodstva v Chernomorskom baseine. Yzvestyia muzeinoho fonda ym. A.A. Braunera, 1, 2, 1-11.
2. Shekk, P. V. (2012). Byoloho-tekhnolohycheskye osnovy kultyvyrovanyia kefalevykh y kambalovykh. Kherson.
3. Semenenko, L. Y. (1991). Akklymatyzatsyia y rybokhoziaistvennoe osvoenye pylenhasa. Informatsyonnye materyaly VNYRKh, Seryia Akvakultura, 2, 81.
4. Shekk, P. V. (2011). Tovarne vyroshchuvannia morskykh ryb u stavkakh i sadkakh. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 70-76.
5. Milan, Kh. P. (1978). Morskie khozyaystva v pribrezhnykh vodakh. Moskva : Pishchevaya prom-st'.
6. Tabb, D. C., Yang, W.T., Idyll, C.P., & Iversen, M. (1969). Reserch in Marine Aquaculture at the Institute of marine Sciences. University of Maiami. Trans Fis. Soc., 4, 738-742.
7. Nash, C. E. (1970). Marine Fish Farming. Mar. Pollut. Bull., 1,17-24.