Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 83-87
УДК 639.3.032:639.371.52

pdf35

STRUCTURING OF THE UKRAINIAN CARP BREEDS

V. Tomilenko, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Bekh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Oleksiyenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Pavlischenko, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Results of breed formation in the structure of the Ukrainian cаrp breeds are presented.

REFERENCES

1. Bekh, V. V. (2009). Ekonomichna efektyvnist vyroshchuvannia maloluskatoho vnutrishnoporidnoho typu ukrainskoi ramchastoi porody koropa. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2,110-113.
2. Bekh, V. V. (2001). Otsinka plidnykiv maloluskatoho koropa za kompleksom reproduktyvnykh pokaznykiv. Visnyk ahrarnoi nauky, 9, 39-41.
3. Bekh, V. V. (2009). Maloluskatyi korop novoho typu. Tvarynnytstvo Ukrainy, 1, 7-10.
4.
Eleonskiy, A. N. (1946). Prudovoe rybovodstvo. Moskva : Pishchepromizdat.
5.
Yenei, Zh. (2012). ProektEUROCARP: nekotoryerezul'taty. Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo, 5, 32-38.
6.
Kuzema, A. I. (1966). Ukrainskie porody karpa. Rybovodstvo  irybolovstvo, 1, 14-16.
7.
Kuzoma, O. I. (1936). Rozvedennia i selektsiia koropa. 1936 rik. Naukovo-doslidnyi instytut rybnoho hospodarstva Ukrainy. Naukovyi zvit. Kyiv.
8.
Oleksiienko, O. O. (2004). Antoninsko-zozulenetskyitypstrukturna lanka ukrainskykh porid koropa. Tavriiskyi nauk. Visnyk, 32. Kherson, 157-163.
9.
Oleksiienko, O. O., & Hrytsyniak, I. I. (2007). Vnutrishnoporidna struktura ukrainskykh koropiv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1. Kyiv : TOVDIA, 21-27.
10. Tomilenko, V. H. (2001). Henetyka i selektsiia ryb v Ukraini. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit, 4. Kyiv : Lohos, 351-371.
11. Sukhoverkhov, F. M. (1953). Prudovoe rybovodstvo. Moskva : Gossel'khozizdat.