Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 77-82
УДК 574.24

pdf35

RELATIONSHIP OF “LIFE SPACE” PARAMETERS AND GROWTH OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA Val.)

V. Podoprigora, Taurida National V. I. Vernadsky University, Simferopіl

The main goal of the experiment was to est “Life space” volume was proven to affect the growth rate of grass carp (Ctenopharyngodon idella) in inverse proportion: volume increase slows down the growth rate. Grass carp hatchlings demonstrate stress reaction with the volume rise, and stress affects the growth rate.

REFERENCES

1. Golovin, P. P. (2004). Problemy stressa u ryb v presnovodnoy akvakul'ture: sposoby diagnostiki i korrektsii. Sb. nauch. tr. VNIIPRKh. Vyp. 79. Bolezni ryb. Moskva: Kompaniya Sputnik+, 54-61.
2. Lakin, G. F. (1980). Biometriya: uchebnoe posobie dlya biologich. spets. vuzov. Moskva: Vyssh. shk.
3. Mina, M. V., & Klevezal', G. A. (1976). Rost zhivotnykh. Moskva : Nauka.
4. Nikol'skiy, G. V. (1954). Chastnaya ikhtiologiya. Moskva : Sovetskaya nauka.
5. Proskurenko, I. V. (2003). Zamknutye rybovodnye ustanovki. Moskva : Izd-vo VNIRO.
6. Severtsev, A. S., & Suvorova, G. S. (1995). Effekt gruppy kak gruppovaya adaptatsiya. Zoologicheskiy zhurn., 2, 80-91.
7. Shvarts, S. S., Pyastolova, O. A., Dobrinskaya, L. A., & Runkova, G. G. (1976). Effekt gruppy v populyatsiyakh vodnykh zhivotnykh i khimicheskaya ekologiya. Moskva : Nauka.
8. Paul J. B. Hart, John D. Reynolds (2002). Handbook of fish biology and fisheries, V. 1. Fish biology.