Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 73-77
УДК 639.3.034.2

pdf35

THE RESULTS OF USING THE ECO-PHYSIOLOGICAL METHOD OF REPRODUCTION OF CARP FROM DIVERSE BACKGROUNDS

E. Tarazevich, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
M. Kniga, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
A. Us, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
L. Vashkevich, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
A. Semenov, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
T. Kananovich, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk
L. Tentevitskaya, Republican unitary enterprise «Institute of animal husbandry of the national academy of sciences of Belarus», Minsk

In this reserch we present the results of comparing the reproductive quality of females of different breeds and lines of Belarusian and foreign selection in the result of using the eco-physio- logical methods of the industrial spawning.

REFERENCES

1. Chutaeva, A. I., Prokhorchik, G. A., & Bashunova, N. N., et al. (1997). Rybovodno-biologicheskie i biokhimiko-geneticheskie osobennosti karpov, razvodimykh v Respublike Belarus'. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi: sb. nauch. tr., 15. Minsk, 11-33.
2. Tarazevich, E. V., & Ilyasov, Yu. I. (1992
). Rybokhozyaystvennaya kharakteristika lakhvinskogo karpa. Voprosy geneticheskogo i ekologicheskogo monitoringa ob"ektov rybovodstva: sb. nauch. tr. VNIIPRKh, 67. Moskva: VNIIPRKh, 30-39.
3. Semenov, A. P., Tarazevich, E. V., & Dudarenko, L. S. (1994
). Sozdanie selektsionnoy cheshuychatoy otvodki tremlyanskogo karpa, markirovannoy po lokusu transferrina. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi: sb. nauch. tr., 12, 28-35.
4. Semenov, A. P., Tarazevich, E. V., & Dudarenko, L. S. (1995
). Formirovanie selektsioniruemoy zerkal'noy otvodki tremlyanskogo karpa. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi: sb. nauch. tr., 13, 134-142.
5. Tarazevich, E. V.
, Kniga, M. V., & Prokhorchik, G. A., et al. (2006). Reproduktsionnye pokazateli proizvoditeley selektsionnykh otvodok 7–8 pokoleniya izobelinskogo karpa. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi: sb. nauch. tr., 22, 23-29.
6. Tarazevich, E. V., Prokhorchik, G. A., Kniga, M. V., & Semenov, A. P.,
etal. (2005). Sposob polucheniya polovykh produktov karpovykh ryb. Patent. A. S. a 20031117 A 01 K Zayavleno 11.28.03. Opublikovano 30.03.2005. Byul. № 2.
7. Tarazevich
, E. V., Kniga, M. V., & Prokhorchik, G. A., et al. (2005). Sravnitel'naya kharakteristika metodov vosproizvodstva karpa. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi: sb. nauch. tr., 21,11-14.
8. Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture. (2001). M
oskva: Izd-vo VNIRO, 147-151.
9. Konchits, V. V. (
Ed.). (2006). Sbornik nauchno-tekhnologicheskoy i metodicheskoy dokumentatsii po akvakul'ture v Belarusi. Minsk: Tonpik.
10. Pravdin, I. F. (1966) Rukovodstvo po izucheniyu ryb. M
oskva.