Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 31-44
УДК 593.17-574.51

pdf35

CILIATES IN FISH-BREEDING RESERVOIRS OF KYIV REGION I. PLANKTON

A. Kovalchuk, Uzhhorod National University, Uzhhorod

In 1988–1989 the free-living ciliates (Ciliophora) of plankton of fish waters (the Dnieper basin, Kyiv Province) were investigated. Two fish ponds and one reservoir of complex assignment were better investigated. In these waters 102 species and varieties of ciliates were found, three of which were new for Ukraine. Seasonal dynamic of quantity and biomass, as well as production and destruction of organic substances by ciliates were studied. The average data of quantity and biomass of ciliates, and partially their functional activity in fish ponds differ from the reservoir of complex assignment statistically reliable (are significantly higher).

REFERENCES

1. Hasovskyi, H. M. (1960). Praktychne znachennia infuzorii ta istoriia yikh doslidzhen na Ukraini. Zbirnyk prats zool. muzeiu, 29, 58-90.
2. Koval'chuk, A. A. (1990). Protisto-, mikrozoo- i mezozoobentos, ikh bioproduktsionnaya rol' i znachenie v protsessakh samoochishcheniya. Bioproduktivnost' i kachestvo vody Sasykskogo vodokhranilishcha v usloviyakh ego opresneniya. Kiev : Nauk. dumka, 127-157.
3. Koval'chuk, A. A. (1993). Prosteyshie i mikrofauna. Gidroekologiya ukrainskogo uchastka Dunaya i sopredel'nykh vodoemov. Kiev : Nauk. dumka, 119-148.
4. Koval'chuk, A. A., & Boshko, E. G. (1979). Ob ispol'zovanii oksipropiltsellyulozy dlya zatormazhivaniya dvizheniya prosteyshikh. Vestnik zool., 2, 62.
6. Kovalchuk, A. A., Dubrovskyi, Yu. V., & Kovalchuk, N. Ye. (2004). Enerhetychnyi balans ekosystemy typovoho rybnytskoho stavka lisostepovoi zony. Rybne hospodarstvo, 63, 95-97.
7. Konenko, H. D. (1971). Hidrokhimiia stavkiv i malykh vodoim Ukrainy. Kyiv : Nauk. dumka.
8. Mirabdullaev, I. (1986). M. Foissneria viridis gen. et sp. n. (Synhymenida, Furgasoniidae) — novaya planktonnaya infuzoriya iz rybovodnykh prudov Uzbekistana. Zool. zhurn., 65, 6, 928-929.
9. Mirabdullaev, I. M. (1986). Planktonnye infuzorii rybovodnykh prudov Uzbekistana. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva.
10. Oleksiv, I. T. (1985). Planktonnye infuzorii prudov zapadnoy chasti USSR.
Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev.
11. Elliott
, J. M. (1977). Some methods for the statistical analysis of samples of benthic invertebrates. Freshwater Biol. Ass. Ferry House: Sci. Publ., 25,160.
12. Foissner
, W., Blatterer, H., Berger, H., & Kohmann, F. (1991). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band I: Cyrtophorida, Oligotrichida, Hypotrichia, Colpodea. Informations berichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft., 1/91,478.
13. Foissner
, W., Berger, H., & Kohmann, F. (1992). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobien systems. Band II: Peritrichia, Heterotrichida, Odontostomatida. Informations berichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft., 5/92,502.
14. Foissner
, W., Berger, H., & Kohmann, F. (1994). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobien systems. Band III: Hymenostomata, Prostomatida, Nassulida. Informations berichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft., 1/94,548.
15. Foissner
, W., Berger, H., Blatterer, H., & Kohmann, F. (1995). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobien systems. Band IV: Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria. Informations berichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft., 1/95, 540.
16. Kahl
, A. (1930-35). Urtiere oder Protozoa. Wimpertiere oder Ciliata (Infusoria). In Dahl F.: Die Tierwelt Deutschlands. Jena: G. Fischer, 1930-35. B. 18, 21, 25, 30.
17. Klein, B. (1926). Ergebnisse mit einen Silbermethode bei Ciliaten. Arch. Protistenk., B. 56, 243-279.