Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 93-97
УДК 597.443:621.59

pdf35

TO THE QUESTION OF CRYOPRESERVATION OF SPERM OF THE AMERICAN PADDLEFISH (POLYODON SPATHULA WALBAUM)

V. Filipov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Tretyak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
L. Buchatsky,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

There has been studied a possibility of cryopreservation of sperm of the American paddlefish (Polyodon spathula Walbaum) with the aid of the developed dehydratation-vitrification method. Conditions of the bioobject cryopreservation were determined: media, cryopreservatives, and freezing-thawing regimes were selected. Preservation of defrosted gametes at an initial activity of the native spermatozoids of 95% was 60%.

REFERENCES

1. Tretiak, O. M. (2010). Systema naukovo obhruntovanoho rozvytku akvakultury veslonosa v UkrainiRybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 3-25.
2. Tretiak, O. M. (2009). Rybnytsko-biolohichni osnovy formuvannia ta ekspluatatsii pleminnykh stad veslonosa v umovakh introduktsii. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 4-20.
3. Metodicheskoe posobie po kriokonservacii spermy karpa, lososevyh osetrovyh vidov ryb. (1997). Moskva : VNIIPRH.
4. Tretiak, O. M. (2008). Biotekhnohlohichni aspekty vidtvorennia veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum)) v Ukraini. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 79-84.
5. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., Cherepnin, V. O., Kopeika, Ye. F., & Drokin, S. I. (2010). Pat. 50896 Ukraina. Sposib kriokonservatsii spermy amerykanskoho veslonosa. Opubl. 25.06.2010. Biul. No 12.
6. Gorbunov, L. V., Buchackij, L. P. (2005). Kriokonservacija polovyh kletok jembrionov zhivotnyh: monografijaKyiv.
7. Horbunov, L. V., Kabachnyi, V. I., Horbunova, N. I., & Hrynzhevskyi, M. V. (2005). Pat. 6417 Ukraina. Prystrii dlia kriokonservatsii biolohichnykh obiektiv tvarynnoho ta roslynnoho pokhodzhennia. Opubl. 16.05.2005. Biul. No. 5.