UDC 639.31.0531 : 576.25

pdf35

EFFECT OF PHOSPHOR-MOBILIZING BACTERIAL PREPARATIONS ON ECOSYSTEMS OF FISHING PONDS

A. Bazaeva, National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kyiv
N. Vovk, National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kyiv

There are presented a review of studies on determination of effect of phosphor-mobilizing bacterial preparations on ecosystems of fishing ponds and fish organisms.

REFERENCES
1. Носко Б.С. Фосфорные удобрения в системе факторов повышения эффективного плодородия почв на Украине // Агрохимия. — 1998. — № 9. — С. 42–52.
2. Панченко С.М. Динамика азота и фосфора в удобряемых прудах // Рыбное хозяйство. — 1986. —
№ 40. — С. 34–36.
3. Ивлева Э.В. Разумно вносим удобрения // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2006. —
№ 10. — С. 30–31.
4. Патика В.П., Макаренко Н.А., Ліщук А.М. Екотоксикологічна характеристика фосфорних добрив вітчизняного виробництва за вмістом фтору при їх застосуванні в сільському госпо- дарстві // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробіологічної мобілізації”, Чернігів, 12–14 липня, 2004. — Чернігів–Харків, 2004. — С. 114–121.
5. Макаренко Н.А. Екологічна експертиза мінеральних добрив: проблеми та шляхи вирішення // Агроекологічний журнал. — 2001. — № 1. — С. 58–62.
6. Гуральчук Ж.З. Значення арбускулярних мікориз для забезпечення рослин фосфором та ін- шими елементами живлення // Фосфор і калій в землеробстві проблеми мікробіологічної мобілізації: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. — Чернігів, 2004. — С. 25–30.
7. Господаренко С.Г. Окупаемость азотных удобрений в разных почвенно-климатических зонах Украины // Приемы повышения плодородия почв и эффективность удобрений: Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию проф. д. с.-х. н. А.А. Калининского. — Горки, 2006. — С. 54–56.
8. Патика В.П., Тараріко О.Г., Банцаровський Д.М. Сучасні проблеми охорони, агрохімічного об- стеження та паспортизації сільськогосподарських угідь // Агроекологічний журнал. — 2001. — № 2. — С. 3–5.
9. Менкина Р.А. Фосфоробактерин и условия его применения // Удобрения и урожай. — 1956. — Вып. 5. — С. 25–28.
10. Берестецкий А.О., Хотянович А.В. Использование микроорганизмов для улучшения фосфорного питания растений в Индии // Сельское хозяйство за рубежом. — 1984. — № 11. — С. 9–10.
11. Малиновська І.М., Драч Ю.О., Колмаз Ю.Т. Комплексний препарат на основі фосфатмобілі- зуючих і азотфіксуючих мікроорганізмів для підвищення врожайності сої, квасолі, бобів та покращення їх мінерального живлення // Українська академія аграрних наук: Розробки — виробництву. — К.: Аграрна наука, 1999. — С. 100–101.
12. Лобанок А.Г., Суховицкая Л.А. Микробные препараты, альтернатива минеральным удобрениям: состояние и перспективы исследования в Институте микробиологии НАН Белоруссии // Сель- скохозяйственная микробиология в XIX–XXI вв.: Тез. Всероссийской конф. — 2001. — С. 85–86.
13. Андреюк Е.И., Антипчук А.Ф., Рангелова В.Н., Танцюренко Е.В. БТУ — новое комплексное бактериальное удобрение // Микробиологический журнал. —1997. — Вып. 59. — № 4. — С. 95–102.
14. Курдыш И.К., Рой А.А., Бега З.Т. Дернов Л.С. Научные основы создания гранулированных ми- кробных препаратов комплексного действия // Биологическая защита растений — основа стабилизации агроэкосистем. — Краснодар, 2004. — Вып. 3. — С. 79–81.
15. Шестобоева Е.В. Современные микробные препараты для сельского хозяйства // Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів. — К., 2000. — С. 92–94.
16. Яценко М.П., Рой А.О. Основні властивості Bacilus subtilis ІМВ В-7023 та його маркованого штаму — компонентів бактеріальних препаратів // Агроекологічний журнал. — 2008. — С. 275–277.
17. Смірнов В.В., Патика В.П., Підгорський В.С., Іутинський Г.О., Антипчук А.Ф. Мікробні біотех- нології в сільському господарстві // Агроекологічний журнал. — 2002. — № 3. — С. 3–9.
18. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Бортнік А.М. Ефективність мікробних препаратів при вирощу- ванні картоплі в умовах радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал, 2008. — С. 265–267.
19. Суховецкая Л.А. Биологический азот: итоги и перспективы развития исследований в системе микробиологии НАН Белорусь // Проблемы питания растений и использование удобрений в современных условиях. — Минск: Бел. изд-во “Хома”, 2000. — С. 505–508.
20. Пат. 2035507 Российская Федерация, МКИ6 СО 5 11/08, С 12 1/20. Штамм бактерий Bacillus polymyxa для производства стимулятора роста сахарной свеклы: Пат. 2035507 Российская Федерация, МКИ6 СО 5 11/08, С 12 1/20. / В.И.Канивец, Л.Н. Токмакова, Ю.Н. Мелымука.
№ 5021055; Заявл. 03.01.1992; Опубл. 20.05.95, Бюлл. № 14. — 3 с.
21. Lebuhn M., Heulin T., Hartmann A. Production of auxin and other indolic and phenolic compounds by Paenibacillus polymyxa strains isolated from different proximity to plant roots // FEMS Micro- bioly Ecol. — 1997. — V. 22. — P. 325–334.
22. Шерстобоєва О.В. Азотфіксуючі бактерії Paenibacillus polymyxa, як основа препарату від грибкових хвороб рослин // Агроекологічний журнал. — 2001. — № 2. — С. 55–57.
23. Токмакова Л.М. Микробиологические средства улучшения фосфорного питания и повышение производительности сельскохозяйственных культур // Бюллетень Института сельскохозяй- ственной микробиологии. — 1997. — № 3. — С. 20–24.
24. Вовк Н.И., Токмакова Л.Н. Изучение патогенности для карпа бактерий и грибов, что явля- ются основой биопрепаратов, рекомендованных для использования в сельском хозяйстве // Бюллетень Института сельскохозяйственной микробиологии. — 1997. — № 7. — С. 18.
25. Базаева А.В., Михайленко Н.Г., Вовк Н.И., Токмакова Л.Н. Влияние фосформобилизирующих бактериальных препаратов на содержание фосфора в воде рыбоводных прудов // Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. — Минск: РУП “Институт рыбного хозяйства”, 2008. — Вып. 24. — С. 370–372.