Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 53-61
УДК 639.371.15:597.553.2(28)

pdf35

EUROPEAN GRAYLING (THYMALLUS THYMALLUS L.) OF THE TEREBLYA RIVER BASIN AND ASPECTS OF ITS ARTIFICIAL REPRODUCTION

А. Mruk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv
I. Velikopol’skiy, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv
V. Ustich, Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

There has been presented the morphological characteristics and results of artificial reproduction of European grayling (Thymallus thymallus L.) of the Tereblya River basin. The grayling spawning brood stock in the Tereblya River consists of 3–4-year old breeders. With similar average body length — 20.4 cm, females had a weight of 70.8 g, while males — 69.0 g. Average working fecundity of females was 1059 eggs. Ejaculate volume of males was 0.05–0.2 ml, sperm mobility was on average 24 sec. Incubation output was 21–30%., larva survivability during feeding on living feeds — 26.3%, 0+ fish reached the body weight of 2–5 g with body length of 7 cm.

REFERENCES

1. Litvinenko, A. I., & Semenchenko, S. M. (2011). Sovremennoe sostojanie zapasov i iskusstvennogo vosproizvodstva cennyh vidov ryb Sibiri i Urala. Litvinenko, A. I. (Ed.). Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: Akvakul'tura Evropy i Azii: realii i perspektivy razvitija i sotrudnichestva, 1–7 avgusta 2011 g. Ulan-Udje. Tjumen', 107-110.
2. Bobkov, A. I. (2011). Potencial'nye obemy iskusstvennogo vosproizvodstva bajkal'skogo omulja i drugih cennyh vidov ryb v ozere Bajkal Litvinenko, A. I. (Ed.). Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: Akvakul'tura Evropy i Azii: realii i perspektivy razvitija i sotrudnichestva, 1–7 avgusta 2011 g. Ulan-Udje. Tjumen', 15-17.
3. Jankovic, D. (1960). Sistematik i ekologija lipjena Jugoslavije. Beograd : Bioloski Institut.
4. Dyk, V. (1958). Lipan podhorni [Thymallus thymallus (L) 1758] v ruznyh nadmorskych polohach CSR a Zakarpatske Ukrajiny SSSR. Bratislava : Vydavatel’stvo Slovenskej Akademie vied v Bratislave.
5. Uolton, I. (2011). Filosofija rybalki. Moskva : OLMA MediaGrupp, 199-205.
6. Fauna Ukrainy, 8, 1(1986). Kyiv.
7. Protasov, A. A. (1948). Sostojanie syr'evyh zapasov ruch'evoj raduzhnoj foreli rekah Zakarpatskoj oblasti USSR. Otchet NII prudovogo ozerno-rechnogo rybnogo hozjajstva. L'vov.
8. Shcherbak, M. M. (Ed.). (1994). Chervona knyha Ukrainy (Tvarynnyisvit).Kyiv : Ukrainska entsyklopediia.
9. Akimov, I. A. (Ed.). (2009). Chervona knyha Ukrainy (Tvarynnyisvit).Kyiv : Hlobalkonsaltynh.
10. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Maslianka, I. I. (2005). Suchasnyi stan ta perspektyvy vidtvorennia tsinnykh lososevykh vydiv ryb Zakarpatti. Nauch. sbornyk Problemy vosproizvodstva aborihennykh vidov rybKyiv : Svit rybalky, 196-200.
11. Didenko, A., Mruk, A., & Kruzhylina, S. (2009). Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the CarpathiansInternational Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4. Dusseldorf, Germany.
12. Didenko, A., & Mruk, A. (2010). Conservation and restoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges. International Symposium: Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids, May 17-23. Luarca, Asturias, Spain.
13. Zhuravlev, O. I. (2005). Tovarnoe razvedenie bajkal'skogo hariusa. Rybnoe hozjajstvo, 4, 29-317.
14. Dobosz, S., Goryczko, K., & Grudniewska, J.(2009). Kuzminski Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki Proba bilansu cwiercwiecza dziatalnosciKomunikaty rybackie, 6, 20-24.
15. Szmyt, M., & Gudniewska, J. (2005). Aktualny stan prac poswieconych aktywnej осhronie lipienia europejsiego (Thymallus thymallus L.). Komunikaty rybackie, 2, 27-30.
16. Gudniewska, J., Dobosz, S., & Szmyt, M. (2006). Produkcja mantriatu zarybieniowego lipienia dla rzek pomorskich w latach 2003-2005Komunikaty rybackie, 4, 15-20.
17. Gudniewska, J., & Szmyt, M. (2003). Produkcjamateriatu zarybieniowego lippienia dla rzek pomorskichKomunikaty rybackie, 2, 8-10.
18. Hryc, M., Kowalewska-Hryc, I., & Epler, P.(2006). Wplyw zywieniawybranymi paszami na podcow larw i narybky lipienia. Komunikaty rybackie, 1.
19. Kozlov, V. I., & Kozlov, A. V. (2008). Komercheskaja akvakul'tura. Moskva.
20. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniju ryb. Moskva : Pishh. prom-st'.
21. Gorkavij, V. K., & Jarova, V. V. (2004). Matematichna statistika. Kyiv : Profesіonal.
22. Kanid'ev, A. N., Novozhenin, N. P., Gamygin, E. A., & Titarev, E. F. (1985). Instrukcija po razvedeniju raduzhnoj foreli. VNIIPRH.
23. Mruk, A., & Ustych, V. (2009). First experience of artificial reproduction of the european grayling (Thymallus thymallus) in Ukraine.International Workshop on the Restoration of fish Populations,1-5 Sept. Dusseldorf, Germany.
24. Mruk, A. (2010). Shtuchne vidtvorennia yevropeiskoho khariusa Thymallus thymallus (L). Mezhdunar. konf.: Sbalansirovannoe prirodopolzovanie: sovremennyi vzghliad, tendentsii i perspektivy. Kherson, 57-58.