pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 19-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.019
УДК: 639.311:574.55

Productivity of nursery ponds under the complex exposure to their ecosystem

Т. Hryhorenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv
S. Mushyt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia
А. Bazaieva, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the peculiarities of the formation of hydrochemical, hydrobiological regimes and to determine the fish productivity of nursery ponds under a complex exposure to their ecosystem.

Methodology. The work was conducted according to generally accepted  hydrochemical, hydrobiological and aquaculture methods.

Findings. The article presents the results of the study on the productivity of nursery ponds when using a complex of intensification measures (fertilization with traditional fertilizers, application of chlorella paste, polyculture, and fish feeding). It was found that the main hydrochemical parameters during the rearing of cyprinid fingerlings were within the standard normal values ​​and were favorable for the development of prey organisms and the cultivation of fish seeds. Positive trends were obtained after the use of chlorella paste when growing juveniles of cyprinids in polyculture with different ratios of common carp and Chinese carps. The use of the chlorella paste in combination with other intensification measures in the experimental ponds created favorable conditions for the development of natural food supplies, growth and survival of cyprinid fingerlings. At the same time, the total fish productivity in the experimental ponds was 22.0-28.0% higher, and the feed costs were 1.1-1.3 times lower than in the control ponds.

Originality. The peculiarities of the formation of hydrochemical and hydrobiological regimes have been investigated and the fish productivity of nursery ponds has been determined using cattle humus and chlorella pasta when growing young-of-the-year carp in polyculture with silver and bighead carp hybrids.

Practical value. The obtained data can be used for developing practical recommendations regarding the optimization of the conditions for growing cyprinid seeds in polyculture using the chlorella pasta, increasing the efficiency of managing the state of aquatic ecosystems and their biological productivity.

Key words: nusery ponds, natural food base, intensification measures, hydrochemical regime, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, polyculture, young-of-the-year, fish productivity.

REFERENCE

 1. Andriushchenko, A. I., Baltadzhi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhevskyi, M. V., Hudyma, B. I., & Demchenko, I. T., et al. (1998). Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboprodukttyvnosti staviv. Hrynzhevskyi, M. V. (Ed.). Kyiv.
 2. Golovko, G. V. (2008). Biologicheskaya produktivnost' vremennykh rybovodnykh prudov. Voprosy rybolovstva, 9, 4(36), 754-763.
 3. Hrytsyniak, I. I., et al. (2008). Fermerske rybnytstvo. Kyiv: Herb.
 4. Kuz'min, I. A. (2007). Povyshenie produktivnosti vyrostnykh prudov putem kompleksnogo vozdeystviya na ikh ekosistemu. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva.
 5. Kharitonova, N. N. (1984). Biologicheskie osnovy intensifikatsii prudovogo rybovodstva. Kiev: Naukova dumka.
 6. Hryhorenko, T. V., et al. (2015). Osoblyvosti formuvannia pryrodnoi kormovoi bazy vyroshchuvalnykh staviv pry zastosuvanni riznykh dobryv. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Biolohiia, 3-4(64), 133-137.
 7. Khyzhniak, M. I. (2017). Biolohichna produktyvnist vyroshchuvalnykh staviv pry vykorystanni netradytsiinykh  orhanichnykh  dobryv. Suchasni  problemy  teoretychnoi  ta  praktychnoi  ikhtiolohii: X mizh nar. nauk.-prakt. konf.: tezy dop. Kherson: FOP Hrin D.S., 349-352.
 8. Golovko, G. V. (2007). Optimizatsiya sposobov formirovaniya planktona v prudakh Nizhnego Dona. Extended abstract of candidate’s thesis. Astrakhan'.
 9. Bogdanov, N. I. (2008). Biologicheskaya reabilitatsiya vodoemov. Penza: RIO PGSKhA.
 10. Trofimchuk, O. A., et al. (2020). Opyt vyrashchivaniya molodi pelyadi Coregonus peled pri dobavlenii suspenzii khlorelly. Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo, 5, 62-69.
 11. Hryhorenko, T. V., et al. (2018). Produktyvnist vyroshchuvalnykh staviv pry zastosuvanni riznoho kompleksu intensyfыkatsiinykh zakhodiv. Suchasni problemy ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv: tezy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 15-17 travnia 2018 r.). Kyiv: PRO FORMAT, 97-99.
 12. Onyshchenko, & O. M., Dvoretskyi, A. I. (2013). Mikrovodorosti yak vidnovliuvanyi biolohichnyi resurs dlia potreb silskoho hospodarstva. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 2 (32), 48-50.
 13. Frolova, M. V., et al. (2019). Osobennosti vliyaniya shtamma Chlorella vulgaris IFR №S-111 na kachestvo vody v prudovom rybovodstve. Oroshaemoe zemledelie, 3, 46-49.
 14. Alekin, O. A., Semenov, A. F., & Skopintsev, V. A. (1973). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. Leningrad: Gidrometizdat.
 15. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). SOU-05.01.-37-385:2006. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
 16. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2008). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv: Lohos.
 17. Vasser, S. P., Kondrat'eva, N. V., & Masyuk, N. P. et al. (1989). Vodorosli. Spravochnik. Kyiv: Naukova dumka.
 18. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR. Kyiv: Vishcha shkola. Golovnoe izd-vo.
 19. Kutikova, L. A. (1970). Kolovratki fauny SSSR. Leningrad: Nauka.
 20. Manuylova, E. F. (1964). Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR. Moskva; Leningrad: Nauka.
 21. Sherman, I. M. (1994). Stavove rybnytstvo. Kyiv.
 22. Pravdin I. F. (1966) Rukovodstvo po izucheniyu ryb. Moskva: Pishchevaya prom-t.
 23. Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu (1986). Moskva: Agropromizdat. (Vol. 1).