pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 28-43 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.028
УДК [597.2/5:577.17]:504.05

Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни

Ю. М. Худіяш, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. В. Причепа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. С. Потрохов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. Г. Зіньковський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Л. О. Горбатюк, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Ю. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Д. В. Медовник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета роботи. Дослідити екологічні умови існування риб та зміни видового складу іхтіофауни озер м. Києва за впливу різного ступеня забруднення водойм.

Методика. У роботі наведені результати визначення гідрохімічного складу води озер м.Києва та структури їх іхтіофауни. Збір та опрацювання іхтіологічного матеріалу виконано у відповідності до загальновизнаних методів.

Результати. Було досліджено концентрацію біогенних сполук, зокрема фосфору фосфатів, нітратів, нітритів та амонію, концентрацію нафтопродуктів у воді озер м.Києва. Результати досліджень показали, що найвища концентрація нафтопродуктів та біогенних сполук спостерігалася в оз. Лугове. Зокрема, концентрація нафтопродуктів у воді оз. Лугове становила 0,020–0,206 мг/дм3, оз. Кирилівське — 0,023–0,117, оз. Бабине — 0,0007–0,0520 мг/дм3. Це підтверджує той факт, що оз. Лугове зазнає суттєвого впливу забруднювальних речовин з прилеглих територій. Встановлено, що величина досліджуваних показників істотно варіювала в різні сезони року та на різних ділянках досліджених озер. Це свідчить про залежність цих показників від природних, антропогенних та гідрологічних чинників, які відрізняються на різних ділянках водойми та в різні сезону року. Екологічний стан озер суттєво впливає на видовий склад іхтіофауни та її структуру. Оз. Кирилівське, незважаючи на те, що перебуває під помірним антропогенним навантаженням, має відносно задовільні екологічні умови. На це вказує найбільше видове багатство іхтіофауни відносно інших досліджуваних озер. Найбільша кількість видів риб зафіксована у оз. Кирилівське — 27; у оз. Бабине вона склала 23 види, у оз. Лугове — 10 видів.  Встановлено, що наслідком інтенсивного забруднення оз. Лугове стало істотне збіднення видового складу іхтіофауни, зокрема придонного комплексу. Це свідчить про найбільше екологічне навантаження на зазначене озеро з боку токсичних речовин із прилеглих територій. На основі проведених досліджень було показано, що оз. Бабине, завдяки ізольованості від урбанізованої частини міста, виявляє найвищу якість води у різні сезони року. Крім того, у цій водоймі проходять повноцінні процесисукцесії.

Наукова новизна. Вперше надано характеристики іхтіофауни озер міста Києва залежно від гідроекологічних умов та пори року.Показано негативні наслідки впливу антропогенного забруднення на структуру іхтіофауни озер.

Практична значимість. Отримані результати необхідні для визначення закономірностей зміни видового складу та його структури в умовах помірного та надмірного антропогенного забруднення водойм. Це дозволяє у подальшому прогнозувати посиленнявпливу антропогенного забруднення на іхтіофауну відносно чистих водойм.

Ключові слова: іхтіофауна, озеро, антропогенне навантаження, гідрохімічні показники, нафтопродукти, екологічний стан водойми.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод / Панасик І. В. та ін. Київ, 2016. 94 с.
 2. Природні та штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти / Романенко та ін. Київ : Наукова думка, 2012. 109 с.
 3. Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / Панасик І. В. та ін. // Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 4 (20). С. 63—69.
 4. Батог С. В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. Київ, 2018. 20 с.
 5. Жежеря В. А., Линник П. М., Зубенко І. Б. Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 269. С. 70—86.
 6. Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / Линник П. М. та ін. // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 59—69.
 7. Щербак В. И., Семенюк Н. Е. Разнообразие фитопланктона некоторых водоемов г. Киева // Альгология. 2006. Т. 16, № 4. С. 467—478.
 8. Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте / Якушин В. М. и др. // Гидробиол. журн. 2015. Т. 51, №1. С. 83— 92.
 9. Вплив антропогенного забруднення водойм на фізіолого-біохімічні показники риб та склад їхніх паразитоценозів / Коваленко Ю. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2019. № 3(49). С. 72—88. https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.072
 10. Прокопук М. С., Погорєлова Ю. В. Вміст біогенних речовин у водоймах міста Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. Т. 3, вип. 42. С. 76—84.
 11. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
 12. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
 13. Екологічний стан водозбору озер Мінське та Лугове в системі озер Опечень Оболонського району м. Києва / Дьомін М. М. та ін. // Містобудування та терит. планув. – 2004. Вип. 19. С. 89—95.
 14. Гончар О. М., Хільчевський В. К. Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. 2012. Вип. 26. С. 76—83.
 15. Грюк І., Суходольська І. Вміст сполук нітрогену у воді малих річок, як показник рівня антропогенного навантаження // Вісник Львівського університету. 2012. Вип. 60. С. 227—238. (Серія біологічна).
 16. Прокопчук М. С., Погорєлова Ю. В. Сезонна динаміка вмісту біогенних речовин у водоймах міста Києва // Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 1. C. 161—169.
 17. Авраменко Н. І. Сезонна мінливість біогенних речовин у річці Ворскла // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 115—120. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.28
 18. Хільчевський В., Курило С. Оцінка гідролого-хімічного стану водних об’єктів м. Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. 1999. № 5‒6. С. 61—62.
 19. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ : Наукова думка, 2015. 189 с.
 20. Оцінка якості води та донних відкладів каскаду озер Опечень (м. Київ) на основі токсикологічних та гідрохімічних досліджень / Гончарова М. Т. та ін. // VIII З’їзд гідроекологічного товариства України, присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції. Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів, 6-8 листопада 2019 р. : матер. Київ, 2019. С. 249—252.
 21. Причепа М. В., Медовник Д. В. Сучасний стан іхтіофауни озера Кирилівське // Біологічні дослідження – 2017 : VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14-16 бер. 2017 р. : збірник наукових праць. Житомир : ПП Рута, 2017. С. 97—100.
 22. Prychepa M. V., Potrokhov O. S., Zinkovskiy O. G. Peculiarities of biochemical of fish to antropogenic load under condition of urbanization // Hydrobiological journal. 2019. Vol. 55 (3). P. 44—52. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v55.i3.50