Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 92-117
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.092
УДК 597-111.12:597.442

pdf35

Основні гематологічні показники осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд)

М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо фізіолого-біохімічних, екологічних та генетичних особливостей основних гематологічних показників та закономірностей їх мінливості у осетрових видів риб (Acipenseridae). Розглянути загальні моменти ліпідного та білкового обміну в сироватці крові та вплив на них біотичних і абіотичних чинників. Висвітлити загальні риси ферментів сироватки крові.

Результати. Огляд наукових праць виявив, що хоча гематологічні показники осетрових риб в цілому аналогічні таким у костистих риб та ссавців, є низка істотних відмінностей. Крім того, багатьом гематологічним показникам властива видова специфічність навіть в межах родини. Окремої уваги заслуговує мінливість гематологічних показників під впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. У роботі описано вплив статевих та вікових чинників, а також сезонності на склад крові осетрових. Викладено основи використання білків сироватки крові в генетично-популяційних дослідженнях. Показано особливості функціонування гемоглобіну еритроцитів осетрових. Розглянуто основні гематологічні показники при формуванні та дозріванні статевих продуктів, їх вплив на фертильність. Висвітлено іонний склад крові.

Практична значимість. Систематизовані дані стосовно основних гематологічних показників та закономірностей їх мінливості у осетрових видів риб стануть у пригоді як дослідникам, так і фермерам-рибоводам. Це обумовлено тим, що аналіз крові як найбільш лабільної системи організму, не лише чітко відображає фізіологічний стан особини в конкретно заданих умовах існування, а й використовується в генетично-популяційних дослідженнях. Таким чином, знання основних закономірностей формування складу крові осетрових риб є необхідним для подальших досліджень в рибогосподарській науці. Масив узагальненої інформації буде корисним при формуванні ремонтно-маточних стад, оцінці якості молоді, визначенні ступеня готовності плідників до нересту, при іхтіопатологічних ситуаціях на господарствах тощо.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), гематологічні показники, червона кров, гематокрит, гемоглобін, біла кров, лейкоцитарна формула осетрових, ліпопротеїди, лізоцим осетрових, фертильність, білки сироватки крові, альбуміни, глобуліни, глюкоза.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лукьяненко В. В. Эколого-физиологические особенности фракционного состава гемоглобина крови осетровых рыб / В. В. Лукьяненко, В. И. Лукьяненко. — Ярославль : ВВО РЭА, 2002. — 260 с.
 2. Лукьяненко В. В. Своеобразие фракционного состава гемоглобина сахалинского осетра / В. В. Лукьяненко // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюзное совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : крат. тезисы науч. докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 190—192.
 3. Киреева И. Ю. Оценка физиологического состояния производителей русского осетра / И. Ю. Киреева, И. С. Кононенко // Научные ведомости. — 2010. — Вып. 12, № 15(86). — С. 94—97. — (Серия : Естественные науки).
 4. Житенева Л. Д. Эволюция крови [Электронный ресурс] / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. — Режим доступа : http://bubook.net/book/70-yevolyuciya-krovi-ld-zhiteneva-yev-makarov-oa-rudnickaya/20-xryashhevye-ganoidy.html.
 5. Житенева Л. Д. Экологические закономерности ихтиогематологии / Житенева Л. Д. — Ростов н/Д. : АзНИИРХ, 2000. — 56 с.
 6. Житенева Л. Д. Основы ихтиогематологии (в сравнительном аспекте) / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая O. A. — Ростов н/Д. : Эверест, 2004. — 312 с.
 7. Опыт выращивания гибрида «Русский осетр  ленский осетр (Acipenser queldenstqdtii Brandt et Ratzeburg, 1833  Acipenser baerii, Brandt 1869)» в установке замкнутого водоснабжения / О. А. Левина, И. П. Степанова, Г. Ф. Металлов [и др.] // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания. — 2015. — № 3. — С. 17—25.
 8. Лапухин Ю. А. Сезонная динамика показателей крови у рыб в УЗВ / Ю. А. Лапухин // VI Ежегодная науч. конф. студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, 19-30 апр. 2010 г., г. Ростов-на-Дону, Россия : тезисы докл. — Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. — С. 29—30.
 9. Дохолян В. К. Динамика биохимических показателей крови некоторых видов рыб Каспия / В. К. Дохолян, Г. С. Битюцкая // Всесоюзная конф. по экологической физиологии рыб, 24-26 янв. 1973 г., г. Москва, Россия : тезисы докл. — М. : Экспериментальная печатно-множительная лаборатория ЦНИИТЭИРХ, 1973. — С. 167—169.
 10. Сенникова В. Д. Динамика гематологических показателей ленского осетра на разных стадиях зрелости / В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2012. — Вып. 28. — С. 133—142.
 11. Лукьяненко В. И. Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб / Лукьяненко В. И., Дубинин В. И., Сухопарова А. Д. — Рыбинск : ИБВВ им. И. Д. Папанина, 1990. — 272 с.
 12. Дехтярьов П. А. Фізіологія риб : підручник / Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 341 с.
 13. Худая Л. В. Особенности функционирования системы восстановления метгемоглобина в эритроцитах стерляди при нитритной интоксикации / Л. В. Худая, А. И. Худый, М. М. Марченко // Биология внутренних вод. — 2015. — № 2. — С. 99—104.
 14. Сементина Е. В. Ихтиогематологические показатели как критерий условий выращивания и обитания рыб : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология» / Сементина Е. В. — Калининград, 2011. — 241 с.
 15. Лукьяненко В. И. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / Лукьяненко В. И., Васильев A. C., Лукьяненко В. В. — СПб. : Наука, 1991. — 392 с.
 16. Бахарева А. А. Научно-обоснованные методы повышения продуктивности ремонтно-маточных стад осетровых рыб за счет оптимизации технологии кормления и содержания в условиях рыбоводных хозяйств Волго-Каспийского бассейна : дис. … докт. с-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» / Бахарева А. А. — Астрахань, 2016. — 323 с.
 17. Васильев А. С. Осмотическая резистентность эритроцитов и концентрация внеэритроцитарного гемоглобина у русского осетра с различной степенью расслоения мышечной ткани / А. С. Васильев // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 41—42.
 18. Кудрявцев А. А. Гематология животных и рыб / Кудрявцев А. А., Кудрявцева Л. А., Привольнев Т. И. — М. : Колос, 1969. — 320 с.
 19. Справочник по физиологии рыб / [Яржомбек A. A., Лиманский В. В., Щербина Т. В. и др.] ; ред. Яржомбек A. A. — М. : Агропромиздат, 1986. — 192 с.
 20. Многолетний мониторинг физиологического состояния основных видов каспийских осетровых рыб / Г. Ф. Металлов, П. П. Гераскин, В. П. Аксёнов, О. А. Левина [и др.]. — Вестник АГТУ. — 2016. — № 1. — С. 88—98. — (Серия : Рыбное хозяйство).
 21. Хабаров М. В. Альбуминовая система сыворотки крови разных по экологии видов осетровых рыб : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / Хабаров М. В. — Ярославль, 2005. — 247 с.
 22. Гистофизиологические и биохимические показатели качества молоди осетровых [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://studbooks.net/1092809/agropromyshlennost/gistofiziologicheskie_biohimicheskie_pokazateli_kachestva_molodi_osetrovyh.
 23. Коржуев П. А. Физиолого-биохимическая характеристика крови производителей осетровых рыб / П. А. Коржуев // Осетровое хозяйство в водоёмах СССР. — М. : АН СССР; Рыбное хозяйство. — 1963. — С. 69—74.
 24. Рябцева И. П. Идентичность фракционного состава гемоглобина каспийской белуги в морской и речной периоды жизни / И. П. Рябцева, В. В. Лукьяненко // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 286—288.
 25. Васильев А. С. Гетерогенность, полиморфизм и функциональные свойства гемоглобинов рыб : дис. … докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Васильев А. С. — Ярославль, 1999. — 594 с.
 26. Камшилов И. М. Эффект Бора в характеристике буферных свойств гемоглобина рыб / И. М. Камшилов, Р. А. Запруднова // Труды Карельского научного центра РАН. — 2013. — № 3. — С. 190—193.
 27. Камшилов И. М. Функциональные свойства гемоглобина у разных по экологии групп рыб : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / Камшилов И. М. — Борок, 1999. — 140 с.
 28. Зименс Ю. Н. Влияние повышенных доз йода на рост, развитие и товарные качества ленского осетра при выращивании в установке замкнутого водоснабжения : дис. … канд. с-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» / Зименс Ю. Н. — Саратов, 2014. — 116 с.
 29. Житенева Л. Д. Тромбоциты рыб и других групп позвоночных / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая O. A. — Ростов н/Д. : СКНЦ ВШ, 2003. — 72 с.
 30. Корабельникова О. В. Физиолого-биохимические показатели осетровых рыб (Acipenseridae Вonaparte, 1832) при выращивании в индустриальных хозяйствах : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Корабельникова О. В. — М., 2009. — 145 с.
 31. Сырбулов Д. Н. Гематологические показатели ремонтно-маточного стада стерляди, содержащегося на волгоградском осетровом рыбоводном заводе [Электронный ресурс] / Сырбулов Д. Н. — Режим доступа : http://splanet.ru/referat9/referat-1490684.php.
 32. Гераскин П. П. Реакции организма каспийских осетровых (Acipenseridae) на загрязнение среды обитания : дис. … докт. биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология» / Гераскин П. П. — М., 2013. — 418 с.
 33. Игумнова Л. В. Патологическое состояние производителей и молоди осетровых Нижней Волги [Электронный ресурс] / Игумнова Л. В. — Режим доступа : http://ribovodstvo.com/books/item/f00/s00/z0000023/st023.shtml.
 34. Пронина Г. И. Референсные значения физиолого-иммунологических показателей гидробионтов разных видов / Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина // Вестник АГТУ. — 2015. — № 4. — С. 103—108. — (Серия : Рыбное хозяйство).
 35. Давыдов О. Н. Патология крови рыб / Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. — К. : ИНКОС, 2006. — 206 с.
 36. Абдуллаева Н. М. Изучение физиологического состояния осетровых рыб среднего Каспия / Н. М. Абдуллаева, М. Г. Рамазанова, М. М. Габибов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 7—9.
 37. Лапирова Т.Б. Влияние перметрина на лейкоцитарную формулу молоди осетра / Т. Б. Лапирова // Токсикологический вестник. — 2009. — № 6(99). — С. 21—25.
 38. Сенникова В. Д. Динамика показателей крови разнополых особей ленского осетра в сезонном аспекте / В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2012. — Вып. 28. — С. 153—161.
 39. Федоров Р. А. Особенности транскапиллярного обмена белков плазмы крови у пресноводных костных рыб / Р. А. Федоров, А. М. Андреева // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера XXVIII : Междунар. конф., 5-8 окт. 2009 г., г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия : матер. докл. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2009. — С. 583—585.
 40. Мухрамова А. А. Оценка состояния молоди русского осетра по рыбоводно-биологическим параметрам и биохимическим показателям крови после кормления экспериментальными кормами / А. А. Мухрамова // Вестник КазНУ. — 2012. — № 1(33). — С. 103—106. — (Серия : Экологическая).
 41. Баль Н. В. Фракционный состав сывороточных белков русского осетра с признаками миопатии / Н. В. Баль, П. П. Гераскин, Э. А. Мишин // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 16—20.
 42. Субботкин М. Ф. Сравнительный иммунохимический анализ сывороточных белков двух видов осетров Каспийского басейна / Субботкин М. Ф. // Осетровое хозяйство водоёмов СССР : Всесоюз. совещание, ноябрь 1989 г., г. Астрахань, Россия : тезисы докл. — Волгоград : Волгоградская правда, 1989. — С. 305—310.
 43. Коротенко А. В. Самки русского осетра с различными физиолого-рыбоводными характеристиками / А. В. Коротенко // Естественные науки. — 2011. — № 1(34). — С. 157—161.
 44. Липопротеиды крови осетровых (Аcipenseridae) рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ecologyreality.ru/ecolits-604-4.html.
 45. Регеранд Т. И. Роль различных факторов в формировании липидного состава липопротеидов рыб / Т. И. Регеранд, М. В. Лизенко, Е. И. Лизенко // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера : XXVIII Междунар. конф., 5-8 окт. 2009 г., г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия : матер. докл. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2009. — С. 465—470.
 46. Золотухина В. А. Физиолого-биохимическая характеристика осетровых рыб в различные периоды годового цикла / В. А. Золотухина // VII Ежегодной научн. конф. студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, 11-25 апр. 2011 г., г. Ростов-на-Дону, Россия : матер. докл. — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2011. — С. 22—23.
 47. Садлер Д.-А. А. Качественная оценка продукционных стад русского осетра в зависимости от условий содержания / Д.-А. А. Садлер, А. А. Кокоза, О. Н. Загребина // Вестник АГТУ. — 2012. — № 1. — С. 175—180. — (Серия : Рыбное хозяйство).
 48. Барулин Н. В. Активность аминотрансфераз в сыворотке крови осетрообазных рыб в условиях аквакультуры / Н. В. Барулин // Молодёжь и инновации : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых с международным участием, 29-31 мая 2013 г., г. Горки, Беларусь : матер. докл. — Минск : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. — С. 158—160.
 49. Лапирова Т. Б. Реакция иммунофизиологических показателей молоди сибирского осетра (Acipenser baerii Brandt) на действие перметрина / Т. Б. Лапирова // Вестник Томского государственного университета. Биология. — 2011. — № 4 (16) — С. 124—135.
 50. Краюшкина Л. С. Катионный состав плазмы крови осетровых в период нерестовой миграции и при экспериментальном солевом воздействии / Л. С. Краюшкина // Всесоюз. конф. по экологической физиологии рыб, 24-26 янв. 1973 г., г. Москва, Россия : тезисы докл. — М. : Экспериментальная печатно-множительная лаборатория ЦНИОРХ Москва, 1973. — С. 153—155.
 51. Бойко Н. Е. Физиологические механизмы адаптивных функций в раннем онтогенезе русского осетра Acipenser gueldenstaedtii Brandt : дис. … докт. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология» / Бойко Н. Е. ― СПб., 2008. ― 224 с.