Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 88-101
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.088
УДК 639.3.09

pdf35

ВПЛИВ PН ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ ЗАРАЖЕННЯ ЕКТОПАРАЗИТАМИ, ВМІСТ БІЛКА ТА ЛІЗОЦИМУ У ДЕЯКИХ ВИДІВ КОРОПОВИХ РИБ (CYPRINIDAE)

Л. Я. Куровська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, м. Київ
Г. О. Стрілько, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив рН водного середовища на рівень зараження ектопаразитами, вміст білка та лізоциму в органах та сироватці крові у деяких видів коропових риб в експериментальних умовах.

Методика. Об’єктами досліджень слугували однорічки коропа, сріблястий карась та амурський чебачок, виловлені зі ставків рибного господарства «Нивка» (Київська обл.) у весняний період. Риб утримували в експериментальних умовах за нейтральних значень рН води (6,8–7,2) та температури 17–18°С. Для вивчення змін рівня зараження риб ектопаразитами за різних значень рН використовували однорічок коропа, як об’єкт, найбільш заражений ектопаразитами. Риб поміщали в акваріуми з водою за рН 5,0–5,5 (слабокисле середовище) та 8,5–9,0 (слаболужне середовище) на 5 діб. Після цього підраховували кількість ектопаразитів на поверхні тіла та зябрах. У сироватці крові та екстрактах тканин органів (печінка, нирки, селезінка) сріблястого карася та амурського чебачка, заражених та незаражених ектопаразитами, після витримування їх в слабокислому або слаболужному середовищі протягом 8 діб визначали вміст білка методом Лоурі та лізоциму дифузійним методом на агарі.

Результати. Надана порівняльна оцінка кількості ектопаразитів (Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp.) на поверхні тіла та зябрах риб, вмісту білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб за різних значень рН водного середовища. Показано, що кількість ектопаразитів на поверхні тіла та зябрах значно зменшується за витримування риб у слабокислому або слаболужному середовищі. У зараженого сріблястого карася в порівнянні з незараженими особинами спостерігалося зниження вмісту білка та лізоциму в печінці, нирках та сироватці крові тільки в нейтральному середовищі. У слабокислому або слаболужному середовищі за значного скорочення числа ектопаразитів рівень білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб суттєво не відрізнявся від показників незаражених особин, які знаходилися у воді з відповідними значеннями рН. У амурського чебачка за низького рівня зараження ектопаразитами не встановлено змін рівня білка та лізоциму в органах та сироватці крові риб в нейтральному середовищі. Вплив різних значень рН води на досліджувані показники амурського чебачка показали достовірні їх зміни.

Наукова новизна. Вперше показані зміни рівня зараження ектопаразитами, вміст білка та лізоциму у сироватці крові та органах риб (короп, сріблястий карась, амурський чебачок), які знаходилися в слабокислому або слаболужному водному середовищі.

Практична значимість. Концентрація водневих іонів або активна реакція водного середовища (рН), відіграє важливу роль як в житті риб, їх розвитку, так і в схильності до різних хвороб. Проведені дослідження показали, що за зміни рН води може суттєво знизитися зараження ектопаразитами. Це приводить до оздоровлення риб та відновлення їх нормальних фізіологічних функцій, порушення яких спричинюється токсичною дією паразитів.

Ключові слова: короп, сріблястий карась, амурський чебачок, слабокисле середовище, слаболужне середовище, ектопаразити, білок, лізоцим.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Давыдов О. Н. Болезни пресноводных рыб / О. Н. Давыдов, Ю. Д. Темниханов. ― К. : Ветинформ, 2004. ― 544 с.
 2. Экология паразитов рыб водоемов Украины / [Давыдов О. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я., Лысенко В. Н.]. ― К. : Вестник зоологии, 2011. ― 492 с.
 3. Чернышева Н. Б. Влияние абиотических и биотических факторов среды на паразитов молоди хищных рыб / Н. Б. Чернышева // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. ― 1979. ― Вып. 140. ― С. 143―156.
 4. Васильков Г. В. Гельминтозы рыб / Васильков Г. В. ― М. : Колос, 1983. ― 208 с.
 5. Soivio Antti. Happamoitumisen fysiologisista vaikutuksista kaloissa = Acidification physiological effects in fish / Soivio Antti // Luonnon Tutkija = Natural Researcher. ― 1982. ― Vol. 86, № 1. ― P. 52―54.
 6. Краснова Т. Н. Влияние щелочных значений рН на физиологическое состояние карпа / Т. Н. Краснова // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. ― 1987. ― Вып. 50. ― С. 175―179.
 7. Sordyl Holmer. Influence of exposure time on the effects of elevated water pH values on blood parameters of the rainbow trout (Salmo gairdneri) / Sordyl Holmer // Zoologische Jahrbücher. Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere. ― 1990. ― Vol. 94, № 1. ― P. 31―41.
 8. Субботкина Т. А. Лизоцим сыворотки крови объектов аквакультуры (отряды Cypriniformes и Perciformes) Центрального Вьетнама / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Вестник Астраханского государственного технического университета. ― 2012. ― № 2. ― С. 140―147. ― (Серия : Рыбное хозяйство).
 9. Mock A. Lysozyme activity in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, stressed handling, transport and water pollution / A. Mock, G. Perers // Journal Fish Biology. ― 1990. ― Vol. 37, № 6. ― P. 873―875.
 10. Влияние сублетальных концентраций солей ртути, кадмия и меди на содержание лизоцима в тканях молоди ленского осетра Asipenser baeri / Т. Б. Лапирова, В. Р. Микряков, А. С. Маврин [и др.] // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. ― 2000. ― Т. 36, № 1. ― С. 37―39.
 11. Dominguez Miriam. Effects of changes in environmental factors on the non-specific immune response of Nile tilapia, Oreochromis niloticus L. / Dominguez Miriam, Takemura Akihiro, Tsuchiya Makoto // Aquaculture Research. ― 2005. ― Vol. 36, № 4. ― P. 391―397.
 12. Кольман Г. С. Влияние температуры и рН среды инкубации на бактериологическую активность лизоцима плазмы крови русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) / Г. С. Кольман, Р. В. Кольман // Известия Калининградского технического университета. ― 2004. ― № 5 : Инновации в науке и образовании ― 2003 : Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию высшего рыбохозяйственного образования в России : мат. ― С. 23—27.
 13. Куровская Л. Я. Динамика численности эктопаразитов и содержания белков в сыворотке крови зараженных карпов в экспериментальных условиях / Л. Я. Куровская // Паразитология. ― 1998. ― Т. 32, № 6. ― С. 530—537.
 14. Куровская Л. Я. Влияние смешанной инвазии на содержание белка в органах годовиков карпа, выращиваемых на теплых водах / Л. Я. Куровская // Гидробиологический журнал. ― 2000. ― Т. 36, № 5. ― С. 91―97.
 15. Куровская Л. Я. Влияние стресс-факторов на заражение эктопаразитами и некоторые биохимические показатели рыб-вселенцев водоемов Украины / Л. Я. Куровская, В. Н. Лысенко // Современные проблемы зоологии и паразитологии. Чтения памяти проф. И. И. Барабаш-Никифорова : VI Междунар. науч. конф. : мат. ― Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014. ― С. 80―84.
 16. Лапирова Т. Б. Сравнительный анализ некоторых иммунологических параметров крови щуки Esox lucius (L.) и судака Stizostedion lucioperca (L.) / Т. Б. Лапирова, Е. А. Флерова // Вестник Астраханского государственного технического университета. ― 2013. ― № 1. ― С. 140―145. ― (Серия : Рыбное хозяйство).
 17. Берестовский Е. Г. Физиолого-биохимические особенности щук тундровых и лесотундровых озер Кольского полуострова / Е. Г. Берестовский, И. А. Ерохина // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера. XXVIII Междунар. конф. : мат. ― Петрозаводск : Изд-во КарНЦ РАН, 2009. ― С. 84―89.
 18. Davydov O. N. Species diversity of carp, Cyprinus carpio (Cypriniformes, Cyprinidae), parasites in some cultivation regions / O. N. Davydov, V. N. Lysenko, L. Ja. Kurovskaya // Vestnik zoologii. ― 2011. ― Vol. 45, № 6. ― P. 491—502.
 19. Анализ видового разнообразия паразитов карася серебряного южной Палеарктики / О. Н. Давыдов, В. Н. Лысенко, Л. Я. Куровская [и др.] // Рибогосподарська наука України. ― 2012. ― № 3. ― С. 63―72.
 20. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство к изучению / Быховская-Павловская И. Е. ― Л. : Наука, 1985. ― 121 с.
 21. Строев А. Е. Практикум по биологической химии / Е. А. Строев, П. П. Макарова. ― М. : Высшая школа, 1986. ― 231 с.
 22. Давыдов О. Н. Патология крови рыб / Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д., Куровская Л. Я. — К. : Украинский фитосоциологический центр, 2005. ― 212 с.
 23. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР / Под ред. О. Н. Бауера. Т. 1. Паразитические простейшие / [отв. ред. С. С. Шульман]. ― Л. : Наука, 1984. ― 428 с.
 24. Видовое разнообразие паразитов рыб, непреднамеренно интродуцированных в водоемы Украины / О. Н. Давыдов, Л. Я. Куровская, В. Н. Лысенко [и др.] // Збірник праць Зоологічного музею. ― 2011. ― № 42. ― С. 3―12.