Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 55-68
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.055
УДК 639.3.043.2:[639.51:595.324]

pdf35

КУЛЬТИВУВАННЯ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКОПОДІБНИХ (CLADOCERA) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) ПРИРОДНИМИ КОРМАМИ (ОГЛЯД)

А. Я. Тучапська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Природні корми мають важливе значення у раціоні ставових риб, оскільки містять всі необхідні для росту і розвитку поживні речовини. Від частки природних кормів у раціоні риб значною мірою залежить темп росту та імунітет риб, засвоєння штучних кормів. Основним шляхом гарантованого отримання природних кормів для годівлі риб на різних етапах їх розвитку є штучне розведення гідробіонтів. Водночас, культивування природних кормів практично не проводиться у рибних господарствах України, тому аналіз наявних даних з розведення зоопланктону має важливе значення для пошуку оптимальних і економічно вигідних методів збагачення раціону ставових риб природними кормами.

Методика. Об’єктом дослідження були методи культивування гіллястовусих ракоподібних, матеріалом для досліджень – дані літератури про способи та методи культивування зоопланктерів.

Результати. Для годівлі ставових риб на різних етапах розвитку проводять культивування різних видів зоопланктону. Основним об’єктом розведення у рибництві є Daphnia magna Straus, ювенальні форми якої споживають личинки риб, а статевозрілі особини є найбільш цінними для цьоголіток та старших за вікових груп риб. Ефективність культивування гідробіонтів значною мірою залежить від вибраного об’єкту, місткостей, у яких розводять гіллястовусих ракоподібних, створення оптимальних умов, особливостей забезпечення їх водою, виду та кількості застосованих добрив і кормів.

Наукова новизна. Найвищу продукцію зоопланктону можна отримати при культивуванні D. magna у басейнах із забезпеченням проточності та в сітчастих садках, встановлених у водоймах, за умови забезпечення потреб культури у бактеріальному і водоростевому кормах. Останнього можна досягти за рахунок внесення добрив і підгодівлі кормами та мікроводоростями з урахуванням їх наявності у воді, яка надходить у місткості-культиватори.

Практична значимість. Простота методів та висока ефективність культивування кормового зоопланктону з метою підгодівлі молоді ставових риб є основою його широкого використання у сучасних економічних умовах. Особливої гостроти значення культивування гіллястовусих ракоподібних набуває в період активного виїдання зоопланктону в літні місяці, коли відбувається збіднення природної кормової бази ставів.

Ключові слова: природна кормова база, культивування D. magna, басейни, садки, дафнієві ями.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аскеров М. К. Биотехника разведения живых кормов на Куринском экспериментальном осетровом заводе / М. К. Аскеров // Материалы совещания по вопросам рыбоводства. — М., 1960. — С. 194—199.
2. Биотехнология культивирования гидробионтов / [Романенко В. Д., Крот Ю. Г., Сиренко Л. А., Соломатина В. Д.]. — К. : Ин-т гидробиологии, 1999. — 264 с.
3. Богатова И. Б. Временные рекомендации по разведению ветвистоусых ракообразных в садках на теплых водах / Богатова И. Б. — М., 1970. — 24 с.
4. Богатова И. Б. Рыбоводная гидробиология / Богатова И. Б. — М. : Пищевая промышленность, 1980. — 168 с.
5. Богатова И. Б. Опыт производственного культивирования дафний / И. Б. Богатова, М. К. Аскеров // Рыбное хозяйство. — 1958. — № 12. — С. 21—25.
6. Вплив екологічних умов та заходів інтенсифікації на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа / І. І. Грициняк, А. Я. Тучапська, С. А. Кражан [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 3. — С. 46—54.
7. Ивлева И. В. Биологические основы и методы массового культивиpования коpмовых беспозвоночных / Ирина Викторовна Ивлева. — М. : Наука, 1969. — 172 с.
8. Использование хлореллы при выращивании ветвистоусых ракообразных (Daphnia magna) в замкнутых системах / А. Ф. Антипчук., С. А. Кражан, Т. Г. Литвинова [и др.] // Рыбное хозяйство. — 1979. — Вып. 28. — С. 44—49.
9. Кокова В. Е. Непpеpывное культивиpование беспозвоночных / Валентина Егоровна Кокова. — Новосибиpск : Наука, 1982. — 168 с.
10. Копец В. А. Культивирование Daphnia magna Straus в сетчатых садках / В. А. Копец // Труды АзНИИРХ. — 1961. — Вып. 4. — С. 142—144.
11. Кражан С. А. Опыт культивирования Daphnia magna Straus на комбикорме и гидролизных дрожжах / С. А. Кражан, А. Ф. Антипчук, Т. Г. Литвинова // Рыбное хозяйство. — 1979. — № 29. — С. 58—61.
12. Лесюк М. И. Опыт использования пекарских дрожжей для стимулирования естественной кормовой базы молоди осетровых рыб в прудах ОАО «Рыбхоз Полесье» / М. И. Лесюк // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сб. науч. трудов. — 2008. — Вып. 24. — С. 127—129.
13. Максимова Л. П. Методические указания по разведению планктонного рачка Moina macrocopа Straus / Максимова Л. П. — Л., 1969. — 22 с.
14. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР / Мануйлова. Е. Ф. ― М.― Л. : Наука, 1964. ― 328 с.
15. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / А. І. Андрющенко, Р. А. Балтаджі, Н. І. Вовк [та ін.] // Рибне господарство. ― 1998. ― Вип. 49—50. ― С. 3—119.
16. Кражан С. А. Методические указания по разведению живых кормов в прудовых и тепловодных рыбных хозяйствах / С. А. Кражан, А. Ф. Антипчук. — Львов, 1979. — 27 с.
17. Мовчан В. Порадник ставковим рибним господарствам / Мовчан В. — Харків : Радянський селянин, 1930. — 175 с.
18. Набережний А. И. Культивирование коловраток и мелких ветвистоусых ракообразных [Электронный ресурс] / А. И. Набережний, С. Г. Ирмашева — 1983. — Режим доступа: http://hydrobiologist.wordpress.com.
19. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб / Остроумова И. Н. — СПб., 2001. — 372 с.
20. Пат. 36296 Україна, МПК (2006) А23К 1/06. Спосіб культивування гіллястовусих ракоподібних / [Цьонь Н. І., Грициняк І. І., Пірус Р. І. та ін.]; заявник і власник патенту Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН — № u 2008 04575; заяв. 10.04.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20.
21. Пат. 35152 Україна. МПК (2006) А23К 1/10. Спосіб культивування гіллястовусих ракоподібних / [Кражан С. А., Хижняк М. І., Чужма Н. П. та ін.]; заявник і власник патенту Інститут рибного господарства УААН — № u 2007 10662; заявл. 27.09.2007; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.
22. Першина И. Ф. Доступность для карпа аминокислот, комбикорма и смешанные диеты / И. Ф. Першина, М. А. Щербина // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 1999. — Вып. 74. — С. 119—127.
23. Рекомендации по организации селекционно-племенной работы с карпом в прудовых хозяйствах колхозов и совхозов Украинской ССР / [Гринжевський Н. В., Сабодаш В. М., Микитюк П. В., Базилевич В. М.]. — К., 1986. — 71 с.
24. Рекомендации по управлению кормовой базой и контролю за гидробиологическим режимом водоемов фермерских хозяйств / З. И. Шмакова, Н. П. Жемаева, Н. А. Тагирова [и др.] // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. — М. : Изд-во ВНИРО, 2001. — С. 45—52.
25. Романычева О. Д. О разведении дафний при помощи сетчатых садков / О. Д. Романычева // Рыбное хозяйство. — 1968. — № 8 — С. 15—17.
26. Спекторова Л. В. Живые корма для рыб и беспозвоночных / Людмила Витальевна Спекторова. — М. : Агропромиздат, 1990. — 175 с.
27. Использование животноводческих стоков для культивирования живых кормов / В. Н. Столович, Н. Н. Гадлевская, В. Д. Сенникова [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сб. трудов Белорусского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства. —1996. — Вып. 14. — С. 110—115.
28. Тагирова Н. А. Культивирование Ceriodaphnia reticulate (Jurine) в садках на теплых водах ГРЭС / Н. А. Тагирова // Сборник научных трудов ― М. : ВНИИПРХ, 1972. — Вып. 1 — С. 21—28.
29. Теоретические основы создания непрерывных массовых культур кормовых планктонных организмов (дафний и коловраток) / [Галковская Г. А., Еремова Н. Г., Митянина И. Ф., Семенюк Г. А.]. — Минск, 1979. — 45 с.
30. Хаткевич В. Ф. Культивирование дафний и моин в условиях интенсивного аквариумного хозяйства и некоторые этологические аспекты динамики численности животных / В. Ф. Хаткевич // Всесоюзное совещание по культивированию живых кормов, 17-19 июля 1970: матер. — М., 1970. — С. 144—161.
31. Шмакова З. И. Рекомендации по культивированию дафнии магна в бассейнах при проточном режиме / Шмакова З. И. — М., 1986. — 7 с.
32. Шмакова З. И. Питание сеголетков карпа при разных способах повышения естественной кормовой базы прудов / З. И. Шмакова // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. ― 1989. ― Вып. 56. — С. 8—13.
33. Шпет Г. И. Указания по разведению живого корма в рыбных хозяйствах (для рыбоводов) / Шпет Г. И. — К., 1949. — 23 с.
34. Janusz Guziur. Rybactwo stawowe / Janusz Guziur, Henryk Bialowas, Witold Milczarzewicz. — Warszawa : HOZA, 2003. — 384 с.