Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 51-55
DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.02.051
УДК 639.371.52:639.3.032/.034

pdf35

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ РАННЬОГО ПОТОМСТВА КОРОПА (CYPRINUS CARPIO)

І. О. Кожушко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
А. І. Андрющенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
О. І. Стрілецький, Фермерське господарство «Короп», смт. Добротвір

Висвітлено особливості нового методу отримання раннього потомства коропа (Cyprinus carpio) у садках, що розміщені на скидних теплих водах ТЕС. Встановлено, що за даним методом можна отримати повноцінне потомство помісей коропа з виходом не менше 39 % личинок на самку без використання інкубаційних цехів і нерестових ставів.

Ключові слова: отримання раннього потомства, плодючість, помісі коропа.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пат. 36599 Україна, МПК(2006) А01К61/00 А23К1/00 С09К17/40. Спосіб інтенсивного вирощування дволіток коропо-сазанових гібридів / І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, Д.Р. Пшеничний; заявник і власник Інститут рибного господарства УААН. – № u 2008 09633, заявл. 23.07.08; опубл. 27.10.08, Бюл. № 20.
2. Гринжевський М.В. Перспективи розвитку фермерських рибних господарств в Україні // [М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, Н.О. Горай, О.І. Стрілецький] // Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю об’єднання «Укррибгосп», 14-15 червня 2004 р. / за ред. С.І. Алимов. – К.: «Укррибгосп», 2004, С. 42-51.
3. Крыжановский О.А. Зависимость эффекта гетерозиса от комбинационной способности линии / О.А. Крыжановский, Н.И. Маслова // Селекция рыб: сб. науч. трудов; всесоюз. акад. с-х. наук им. В.И. Ленина. – Агропромиздат, 1989. – 231 с.
4. Круглов И.И. Рыбохозяйственная оценка гибридов парского и среднерусского карпа: автореф. на соискание науч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.10 "Ихтиология" / И.И.Круглов. – Москва, 2003. – 32 с.