УДК 636.04:[639.3.043:636.087.7]

pdf35

СПИРТОВА БАРДА ЯК ЦІННА КОРМОВА ДОБАВКА Й ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

М. І. Хижняк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Н. І. Цьонь,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. В. Любінь

Проаналізовано світові проблеми утилізації післяспиртової барди і можливість її ефективного використання у рибництві. Запропоновано застосовувати її як кормову добавку й органічне добриво у сільському господарстві.

ЛІТЕРАТУРА
1. Sam Dr. Основные виды сырья [Электронный ресурс] / Dr. Sam // Технология спирта. — 2008. — Режим доступа к сайту: http://www.pitatelno.ru/?article=4
2. Новиков В.Б., Зверев С.В. Барда в законе / В.Б. Новиков, С.В. Зверев // Техника и технология. — 2007. — № 2. — С. 20.
3. Крикунова Л.Н. Оптимизация технологических режимов получения осветленного сусла из топинамбура / Л.Н. Крикунова // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический журнал. — 2007. — № 8. — С. 40–43.
4. Швець В. Спирт з топінамбура / В. Швець, Х. Кірюк, М. Негрич та ін. // Харчова і переробна промисловість. — 2003. — № 11(291). — С. 22–23.
5. Якуба Ю.Ф. Переработка арбузов в арбузные дистилляты с целью получения крепкого напитка
/ Ю.Ф. Якуба, М.В. Кузилов // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический жур- нал. — 2005. — № 5. — С. 33–34.
6. Явруян В.Н., Степанян Р.А., Бадурян С.Е. Сравнительная оценка технологий переработки зерноспиртовой барды для получения кормовых добавок [Электронный ресурс] (Государ- ственный аграрный университет Армении) / В.Н. Явруян, Р.А. Степанян, С.Е. Бадурян // Аrmagrar-uni.amarkhive journal. — 2006. — № 2. — С. 1–6. — Режим доступу: httpwww. armagrar-uni.amarkhivejournal2006–2texnologCOMPARATIVE%20ESTIMATION%20OF%20FOD DER%20ADDITIVES%20PRODUCTION%20PROCESSES%20FROM%20GRAIN-ALCOHOL.pdf
7. Крапивенко Д. Барда важливіша за спирт. Відходи — джерело прибутку // Д. Крапивенко // Український діловий тижневик “Контракти”. — 08.12.2003. — № 49. — Режим доступу до сайту: http://kontrakty.com.ua/show/ukr/rubrik_main/4920031.html
8. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / [І.М. Шерман, М.В. Гринжев- ський, Ю.О. Желтов та ін.] — К.: Вища освіта, 2002. — С. 7–14.
9. Качественные характеристики сухой барды [Электронный ресурс]. Характеристика сухой барды и способы ее использования. Состав сухой барды по данным ВНИТИП. — С. 1. — Ре- жим доступа к сайту: http://www.texnology.ru/equip/barda/pr4:
10. Барда зернова суха ТУ У 15.7–30219014–002–2003. Технічні умови. ДКПП 15.96.20.000. УКНД 65.120.; затверд. 30.07.2003; зареєстр. Укрметртестстандарт ідент. код 02568182. — [Чинний від 23–01–2004]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 4 с. — (Національний стандарт України).
11. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О., Пилипенко Ю.В., Воліченко М.І., Грициняк І.І.
Годівля риб. — К.: Вища освіта. — 2001. — С. 246–253.
12. Технология переработки барды [Электронный ресурс]. ООО “СПС-Наладка”: Переработка барды ( DDGS, кормовые дрожжи). — М., 2006. — Режим доступа к сайту: http://www.spb- arda.ru/pages/technology
13. Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн “Укрспирт”) [Електронный ресурс]: Агропромисловий комплекс України // Альманах “Дiловий iмiдж України. Iнтеграцiя у свiтовий економiчний простiр”. — К.: Інформаційно-видавничий центр Діловий партнер. — 2004–2008. — Режим доступу до сайту: http://www.bpart.kiev.ua/ukr/ cat2004/?s=1&i=103&show=short).
14. Панцхава Е.С. Биоресурсы России и их использование. Биоэнергетика-экономика и политика.
Биогаз — наиболее эффективный и универсальный вид топлива для российского агропромыш- ленного комплекса [Электронный ресурс] / Е.С. Панцхава, М.М. Шипилов, Н.Д. Ковалев. — М., 2008. — С. 46–48. — Режим доступа: www.esco.co.ua/journal/2009_1/art200.ppt)
15. Разанцвей П. Технологический процесс переработки послеспиртовой барды для завода про- изводительностью 3000 дал/сутки [Электронный ресурс]: Спирт / Петр Разанцвей / ООО “Технология”. 08:06:2009 г. — 2009. — Режим доступа: http://www.texnology.ru/index. php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=40
16. Утилізація післяспиртової барди й очищення стоків з одержанням білкового корму й біогазу [Електронний ресурс] / [М. Кошель, А. Дудник, Ю. Каранов та ін.] // Пропозиція. — 2009. —
№ 8. — С. 19. — Режим дос т упу до ж урн.: http://www.propozitsiya.com/?page= 149&itemid=686&number=19 Енергозберігаючий когенераційний комплекс замкнутого типу безвідходного виробництва біогазу та екологічно чистих добрив (перша лінія) [Електронний ресурс] / ТзОВ “Автоагрегатний завод “Меркурій”. — Берегове, 2009. — Режим доступу: www.gerhard.com.ua
17. Христиансен Райан (Ryan C. Christiansen). Сухая барда: спрос и предложение в США [Элект- ронный ресурс] / Р. Христиансен (Ryan C. Christiansen); [пер. з англ. Р. Марунчака]. — 2009. —
№ 4 (апрель). — Режим доступа к журн.: http://www.bioethanol.ru/bioethanol/news/sukhaja_ barda_spros_i_predlozhenie_v_ssha (Российская Национальная Биотопливная Ассоциация).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 р. № 1044. Програма “Етанол”. [Електронний ресурс]. — К.: Управлiння комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, 1996–2009. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1044–2000–%EF
19. Переможний поступ підприємства-еколога (Борщівський спиртзавод) [Електронний ресурс]
// Світ якості України. — 2005. — № 6–7. — Режим доступу до сайту: http://test1.cleardesign. com.ua/russian/journal/15/119
20. Егоров И. Сухая зерновая барда в рационе бройлеров и кур-несушек / И. Егоров, Т. Егорова // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — М., 2004. — № 9. — С. 17–20.
21. Шерман І.М. Годівля риб / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов, Ю.В. Пилипенко та ін. [за ред І.М. Шермана]. — К.: Вища освіта, 2001. — С. 246–253.
22. Пелевина Г.А. Спиртовая барда — наполнитель премиксов для животных / Г.А. Пелевина, В.П. Леденев // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический журнал. — 2006.
— № 12. — С. 55–57.
23. Клименко Т.Є. Рослинні білкові корми: порівняльний аналіз, перспективи використання при вирощуванні ремонтного молодняку яєчних курей / Т.Є. Клименко // Птахівництво. — Вип. 62. — 2008. — С. 22.
24. Кулик М.Ф. Вивчити продуктивну дію сухої спиртової браги, одержаної із зерна різних культур, при інтенсивній відгодівлі молодняку великої рогатої худоби / М.Ф. Кулик // Звіт Інституту кормів УААН. — 2007.
25. Леденев В.П. Получение сбалансированного белково-углеводного кормопродукта (БУК) / В.П. Леденев, Н.Я. Васильева, В.А. Кривченко, В.Н. Кургузкин, М.П. Крысин // Ферментная и спиртовая промышленность. — М., 1987. — № 5.
26. Бряков В.К. Совершенствование технологии и средств (На правах рукописи) [Электронный ресурс] / Валерий Константинович Бряков. — Режим доступу : www.dalgau.ru/images/news/
doc/avtobruk.doc.
27. Патент на изобретение № 2686609. Российская Федерация. Способы приготовления жидкого корма из послеспиртовой барды и сои / В.К. Бряков, Е.А. Гартованная. Опубл. 27.01.2006, Бюл № 03.
28. Егоров И. Сухая зерновая барда в рационе бройлеров и кур-несушек / И. Егоров, Т. Егорова // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — 2004. — № 9. — С. 17–20.
29. Пелевина Г. Спиртовая барда в комбикорме для кур-несушек / Г. Пелевина // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — 2006. — № 10. — С. 41.
30. Углицких М.С. Хозяйственные и продуктивные особенности цыплят-бройлеров при исполь- зовании новой белковой кормовой смеси: Автореф. дис. ... канд. с-х. наук: Спец. 06.02.04 “Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства” / Мария Сергеевна Углицких // (24 июня 2008). — Дивово, 2008. — 19 с.
31. Грициняк І.І. Використання пшеничної барди в годівлі коропа // Наук. вісник Львівської націон. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2004. — Т. 6 (№ 3). — Ч. 4. — С. 46–51.
32. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. — К.: Рибка моя, 2007. — 306 с.
33. Рекомендации по использованию сточных вод спиртовых заводов для орошения с.-х. культур. — К., 1977. — С. 1–130.
34. Руссу А.П. Влияние сточных вод гидролизно-спиртовых заводов на минеральное питание и развитие кукурузы // Урожай и качество с.-х. культур при систематическом применении удобрений. — Кишинев: Штиинца, 1982. — С. 94–101.
35. Бацула А.А. К вопросу об использовании отходов спиртовых заводов в качестве удобрения с.-х. культур / А.А. Бацула, В.Л. Гаврилов, С.П. Абрамов, М.С. Суший // Агрохимия и почво- ведение. — 1986. — Вып. 50. — С. 67–71.
36. Исайкина Н.И. Использование последрожжевого остатка в качестве удобрения с.-х. культур
/ Н.И. Исайкина, Л.В. Соколова, Н.А. Тырышкина // Гидролизная и лесохимическая про- мышленность. — 1988. — № 5. — С. 1–2.
37. Яворов В.М. Вплив відходів спиртового виробництва на урожайність та якість сільськогос- подарських культур / В.М. Яворов, М.М. Хомовий, С.В. Трач // Збірник наукових праць
/ За ред. док. с.-г. наук, професора, академіка Міжнародної Академії наук екології і без- пеки життєдіяльності, ректора академії М.І. Бахмата. — Кам’янець-Подільський, 2003. — С. 52–55. — Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ ZnpPdatu/2003_11.pdf
38. Кошель М. Утилізація післяспиртової барди й очищення стоків з одержанням білкового корму й біогазу / М. Кошель, А. Дудник, Ю. Каранов, В. Ліптус, Б. Добриловський // Пропозиція.
— 2002. — № 11. — С. 19. — Режим доступу до електронної версії: http://www.propozitsiya. com/?page=148&number=19
39. Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посіб. / Д. М. Колотило. — Вид. 2-ге, доп. і пере- роб. — К.: КНЕУ, 2005. — 576 с.
40. Проект “Разработка технологии производства органо-минерального удобрения на основе ги- дролизного лигнина” / Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук // http://admirk.govirk.ru/invest-bef/proekt/3–innov/nau-2.htm
41. Решетилова Т.А. “Биотехнология-2005”: итоги семинара в Пущино // VIII Междунар. cем.- през. иннов. науч.-техн. проектов “Биотехнология-2005” (18–19 ноября 2005 г., Пущино) // Интернет-журнал “Коммерческая биотехнология” http://www.cbio.ru/ — Режим доступа: http://www.cbio.ru/modules/news/print.php?storyid=1752
42. Никонова Р.С., Остроухова Н.И. Эффективность использования в прудовом рыбоводстве Астраханской области продукта гидролизно-дрожжевого производства — лигнина // Вто- рой междунар. симп. “Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре”: Материалы докл. Октябрь, 4–7, 1999 г. Адлер, Россия. — Краснодар, 1999. — С. 71.
43. Волчанова И.В. Применение углесодержащих твердых отходов в качесте нетрадиционных удобрений [Электронный ресурс] / И.В. Волчанова, С.А. Медведева // Химия в интересах устойчивого развития. — 2001. — № 9. — С. 533–540. — Режим доступа к электронной вер- сии: http://www.sibran.ru/psb/phsb/papers/5–4BOLC.pdf
44. Чеботько К.О. Технологія переробки осадів стічних вод на органо- мінеральне добриво “Рай- дуга” та його застосування / К.О. Чеботько, О.К. Чеботько, В.А. Копілевич, Д.В. Копілевич, Ю.А. Канченко, О.Ю. Канченко // Вчені НАУ — виробництву. Агрохімія і ґрунтознавство: Бюлетень завершених наукових розробок. — С. 7.
45. Патент. Україна. Спосіб удобрення вирощувальних ставів для підвищення їх рибопродуктив- ності / Н.І. Цьонь, І.І. Грициняк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; влас- ник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36294; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
46. Патент. Україна. Спосіб стимуляції розвитку кормових гідробіонтів у вирощувальних ставах / Н.І. Цьонь, І.І. Грициняк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; власник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36295; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
47. Патент. Україна. Спосіб культивування гіллястовусих ракоподібних / Н.І. Цьонь, І.І. Грици- няк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; власник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36296; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
48. Цьонь Н. Розвиток зообентосу вирощувальних ставів за різних способів удобрення в умовах західного регіону України / Н.І. Цьонь // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. — Вип. 44. — С. 89–92.
49. Цьонь Н.І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх пшеничною бардою
/ Н.І. Цьонь // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 3. — С. 10–15.
50. Грициняк І.І. Формування екологічного стану ставів залежно від особливостей годівлі та скла- ду полікультури / І.І. Грициняк, Г.М. Добрянська, Н.І. Цьонь // Наук. вісник Львівської нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2004. — Т. 6 (№ 3). — Ч. 3. — С. 24–29.
51. Цьонь Н.І. Зоопланктон ставів при використанні нетрадиційних добрив / Н.І. Цьонь, О.Я. Думич, О.М. Савицька // Матеріали наук. конф. “Фактори загрози біотичному різно- маніттю: їх індикація та засоби зниження негативної дії” (21–23 вересня 2007 р. м. Львів). — Львів: Сполом, 2007. — С. 118–119.
52. Цьонь Н.І. Вирощування цьоголіток коропа при удобренні ставів пшеничною бардою // Тези І Міжнар. іхтіол. наук.-прак. конф. “Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології” (18–21 вересня 2008 року м. Канів). — 2008. — С. 155–156.
53. Цьонь Н.І., Хижняк М.І., Добрянська Г.М. Використання відходів спиртової промисловості — барди для культивування дафній (Daphnia magna Straus) // Рибогосподарська наука України.
— 2009. — № 1. — В.7. — С. 69–74.
54. Кражан С.А. Использование нетрадиционных органических удобрений для повышения ес- тественной кормовой базы выростных прудов / С.А. Кражан, М.И. Хижняк, Т.В. Григоренко, Н.И. Цьонь // Вопросы рыбного хозяйства Беларусии: Сб. науч. тр. — Минск: РУП “Институт рыбного хозяйства”, 2008. — Вып. 24. — С. 110–111.