pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 59-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.059
УДК [639.3.043:639.371.13]:597-11

Гематологічні та продуктивні показники форелі за згодовування кормів Aller Aqua і Aquafeed  Fischfutter

І. Ю. Бобель, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
Я. І. Півторак, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів

Мета. Вивчення впливу кормів виробників «Aller Aqua» рецептур Futura, Performa та Gold, а також «Aquafeed Fischfutter» рецептур LF 44/26 EX, FM 50/16 EХ, FB 52/20 EX на темп росту, гематологічні та продуктивні показники райдужної форелі, у залежності від вікової групи.

Методика.   Дослідження проводились за загальноприйнятими у рибництві методиками. Зразки крові відбирали з серця з допомогою шприца і ін’єкційної голки, яку вводили із черевної сторони по сагітальній лінії між грудними плавцями. Дослідження зразків крові здійснювали за методиками, отриманими В. В. Влізлом та І. П. Кондрахіним. Гематологічні показники визначали за стандартними методами, прийнятими у рибництві. Концентрацію еритроцитів визначали пробірковим методом із використанням консервувального розчину, мікроскопа і камери Горяєва, лейкоцити — непрямим методом на мазку крові, гемоглобін — гемоглобінціанідним методом на спектрометрі. Окрім цього, був визначений загальний білок у сироватці крові рефрактометрично, швидкість осідання еритроцитів за допомогою ШОЕ-метра.

Статистичну обробку матеріалів досліджень здійснювали загальноприйнятими методами варіаційної статистики з оцінкою (М), його похибки (m) і розрахунками вірогідності різниць за критеріями Стьюдента з використанням програмного забезпечення «Microsoft Excel».

Результати.Науково-виробничий дослід проводився в умовах ПП «Західна рибна компанія» Пустомитівського району Львівської області. В основу проведення досліджень покладено завдання з оптимізації нормованої годівлі райдужної форелі за схемою, яка передбачала надання порівняльної оцінки впливу вищеназваних гранульованих кормів на рибницькі показники і економіку вирощування, а також на морфологічні та біохімічні показники крові, зокрема оцінку динаміки змін лейкоцитарної формули, що дозволяє врахувати стан кровотворних органів та імунної системи в цілому.

Основним завданням товарного форелівництва є вирощування риби в найбільш оптимальний проміжок часу із мінімальними витратами. Одним з основних чинників, який впливає на інтенсивність росту риби, є дотримання оптимальних умов вирощування і повноцінної збалансованої годівлі. Саме такий підхід відображено у матеріалах науково-практичної публікації щодо порівняльної оцінки ефективності кормів «Aller Aqua» і «Aquafeed Fischfutter» в годівлі райдужної форелі.

Встановлено, що дослідні рецепти кормів різним чином впливають на досліджувані показники. Так, отримано дещо кращі результати, як за морфологічними, так і за біохімічними компонентами крові за згодовування гранульованого корму фірми «Aller Aqua» (рецептур Futura, Performa та Gold). Слід також наголосити, що, незважаючи на дещо вищу вартість цього корму, економічна ефективність, у порівнянні з кормом фірми «Aquafeed Fischfutter», є вищою. Рентабельність виробництва була на 2% більшою.

Наукова новизна. Вперше здійснено порівняльні дослідження росту та розвитку райдужної форелі за умов використання гранульованих кормів виробників фірм «Aller Aqua»  і «Aquafeed Fischfutter», а також економічної ефективності їх згодовування.

Практична значимість. Розроблено та запропоновано удосконалену програму годівлі форелі, яка забезпечує потреби риб на кожному етапі вирощування. Доведено економічну ефективність впровадження удосконаленої технології годівлі, яка апробована у виробничих умовах ПП «Західна рибна компанія». Зоотехнічну ефективність використання у годівлі райдужної форелі кормів «Aller Aqua» із рецептурами, що відповідають віку риб, доведено на усіх вікових групах.

Ключові слова: райдужна форель, корми фірм «Aller Aqua» та «Aquafeed Fischfutter», нормована годівля, темп росту, морфологічні, біохімічні та продуктивні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / Влізло В. В. та ін. ; ред. Влізло В. В. Львів : Сполом, 2012. 764 с.
 2. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики : справочник / ред. Кондрахин И. П. Mосква : Колос, 2004. 520 с.
 3. Півторак Я. І., Бобель І. Ю. Інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі за використання кормів Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 79. С. 73—77. (Серія : Сільськогосподарські науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_79_17 (дата звернення 20.01.2019). https://doi.org/10.15421/nvlvet7915 
 4. Божик В. Й., Бачук Є. О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 3(3). С. 26—31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(3)__7 (дата звернення 20.01.2019).
 5. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ, 2007. 239 с.
 6. Єгоров Б. В. Технологія виробництва комбікормів : підруч. для вищих навч. закладів. Одеса : Друкарський дім, 2011. 448 с.
 7. Гриневич Н. Є. Динаміка змін фізіологічного стану і гематологічних показників райдужної форелі під час запуску біофільтра в установках замкненого водовикористання // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2018. Т. 20, № 83. С. 19—24. (Серія : Ветеринарні науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbvn_2018_20_83_6 (дата звернення 20.01.2019). https://doi.org/10.15421/nvlvet8304 
 8. Бобель І. Ю., Півторак Я. І. Стратегія ефективності годівлі форелі кормами Aller aqua // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2018. Т. 20, № 84. С. 88—92. (Серія : Сільськогосподарські науки). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2018_20_84_18 (дата звернення 20.01.2019). https://doi.org/10.15421/nvlvet8416 
 9. Бобель І. Ю., Півторак Я. І. Економічна ефективність вирощування товарної форелі у фермерських господарствах Західної України за умов годівлі кормами Aller Aqua // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2018. Т. 20, № 89. С. 71—74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2018_20_89_18 (дата звернення 20.01.2019). https://doi.org/10.32718/nvlvet8913 
 10. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2002. 128 с.
 11. Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза / Рабченюк О. О. та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2016. № 1. С. 130—134. (Серія : Біологія). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2016_1_23 (дата звернення 20.01.2019).
 12. Методические указания по проведению гематологического обследования рыб / Минсельхозпрод России. Москва, 1999. 16 с.