Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 42-52
УДК 639.3/6

pdf35

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ ПРУДОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП УКРАИНСКОГО ЧЕШУЙЧАТОГО КАРПА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

А. М. Шандрук, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Установлено негативное стрессовое влияние факторов абиотического и биотическо- го происхождения на разновозрастные группы украинского чешуйчатого карпа при его выращивании. Предложен комплекс мероприятий по предупреждению утраты весовых и вкусовых характеристик

ЛИТЕРАТУРА

1. Арсан О.М. Особенности функционирования основных механизмов энергообеспечения процессов акклиматизации рыб к абиотическим факторам водной среды: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — М., 1987. — 37 с.
2. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. — М.: Наука, 1982. — 270 с.
3. Гриб Й.В., Шандрук О.М. Використання екологічних індексів та просторових біомаркерів у ставковому рибництві // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3. — С. 79–85.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа у ставах за інтенсивною технологією. — К.: Инокс, 2009. — 192 с.
5. Грициняк І.І. Фермерське рибництво / І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, А.І. Мрук — К.: Герб, 2008. — 560 с.
6. Желтов Ю.А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. — К.: Инокс, 2006. — 281 с.
7. Подопригора В.М. Вплив стрес-факторів на ріст і вирощування молоді риб: автореф. ... дис. канд. биол. наук. — К., 2010. — 18 с.
8. Романенко В.Д. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие бассейна р. Днепр. Определение проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Титухов и др. — К.: Академпериодика, 2003. — 188 с.
9. Сондак В.В. Іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2003. — 296 с.
10. Шандрук О.М. Вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродукцію неспускних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2.— С. 82–91.
11. Шандрук О.М. Формування сторонніх запахів товарного коропа: походження, виникнення, ліквідація, попередження / Й.В. Гриб, М.В. Гринжевський, О.М. Шандрук // Рибник. — 2010. — № 2. — С. 29–31.
12. Гриб Й.В. Деякі аспекти взаємозв’язку стресових чинників та адаптація гідробіонтів у порушених водних екосистемах / Й.В. Гриб, Н.І. Гончаренко, О.М. Климнюк // Матеріали наук.-практ. конф. — Чернівці, 2011.
13. Янінович Й.Є., Грициняк І.І., Сярий Б.Г., Забитківський Ю.М. Трофічна конкуренція риб, які вирощують в полікультурі // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 1. — С. 33–39.
14. Янінович Й.Є. Чинники зниження собівартості вирощування риби в ставах і підвищення її якості в умовах ВАТ “Львівський облрибокомбінат” // Рибник. — 2010. — № 2. — С. 8–9.