pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 52-66
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.052
УДК [597.2/5:577.17]:504.05

Effect of antropogenic pollution of waterbodies on morpho-physiological and biochemical parameters of Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 in different seasons of the year

M. Prychepa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To study the change in morphophysiological and biochemical parameters of perch females during different seasons and under the effect of human impact.

Methodology. Fish were caught with the use of hook and line gears. Morpho-physiological parameters of the perch, including gonadosomatic index, hepatosomatic index, spleen index were determined. The biochemical parameters were also determined including protein content, lipids, glycogen and malonic dialdehyde in tissues.

Findings. Changes in morpho-physiological (liver index, spleen index, gonadosomatic index) and biochemical (glycogen, lipid and protein content) parameters in perch females for under excessive human impact were examined. In this paper, only a part of the total amounts of results were presented. A significant decrease in the content of energy-intensive compounds, in particular glycogen, protein and fats in fish liver in spring and autumn periods, as well as an increase in the content of malonic dialdehyde indicates an impairment of the rate of processes of plastic and energy metabolism in it. The change in this parameter confirms the presence of unfavorable conditions for the perch during the study. This water body is characterized by the most significant human impact on the ecosystem. As a result, stored compounds such as lipids and glycogen are additionally used. A significant variability of the liver index in fish with excessive human impact was shown. This was due to the peculiarities of the accumulation and use of energy-intensive compounds depending on the conditions of existence. Significantly lower values of the spleen index were observed in fish from the Lake Kyrilovske compared with the same parameter of fish from the reservoir. A 1.6-fold reduction in the gonadosomatic index (GSI) in perch females from the artificially polluted Lake Kyrilovske compared with fish from conditionally clean reservoir was also observed. This indicates the intense functioning of the reproductive system in conditions of chronic pollution of the lake. The liver tissues showed lower (by 43%) protein content in fish from the Lake Kyrilovske during all seasons compared to the perch caught in the reservoir. This indicates an additional use of protein compounds for adaptive processes. A difference between the studied fish samples according to physiological, biochemical, and morphophysiological indicators proves that they are in significantly different ecological and toxicological conditions. The deterioration of living conditions causes over-expenses of energy-intensive compounds, in particular glycogen, protein and lipids.

Originality.  For the first time, the results of changes in morphophysiological and biochemical parameters of perch females depending on the season and the level of human impact have been presented.

The practical value. The obtained results can be used as criteria for assessing the physiological state of the perch and the ecological state of an individual lake or small reservoir as a whole.

Key words: perch, female, morpho-physiological indices, energy-intensive compounds, adaptive reaction, human impact, metabolism.

REFERENCE

 1. Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub, L. M., & Pohorielova, Yu. V. (2015). Yakist vody u miskykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m.Kyiv). Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia, 4 (20), 63-69.
 2. Romanenko, O. V., Arsan, O. M., Kipnis, L. S., & Sytnyk, Yu. M. (2015). Ekolohichni problemy kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii. Kyiv: Naukova dumka.
 3. Fatma, A. S., & Gad, M. N. S. (2008). Environmental pollution-induced biochemical changes in tissues of Tilapia zillii, Solea vulgaris and Mugil carpito from lake Qarun, Egypt. Global Veterenaria, 2 (6), 327-336.
 4. Nemova, N. N., & Vysotskaia, R. V. (2004). Biokhimicheskaia indykatsyia sostoianyia ryb. Moskva: Nauka.
 5. Fedonenko, O. V., & Ananieva, T. V. (2011). Ekoloho-biokhimichni pokaznyky tkanyn ta orhaniv osnovnykh vydiv khyzhykh ryb Zaporizkoho vodoskhovyshcha. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 1 (22), 184-191.
 6. Shakyrova, H. R., & Baktateva, F. Kh. (2010). Morfolohycheskye yzmenenyia pecheny, pochek, serdtsa okunia Perca fluviatilis L. y shchuky Esox lucius L. iz ozera Asylkul v rezultate zahriaznenyia vody tiazhelymy metallami. Izvestyia Orenburskoho hosudarstvennoho ahrarnoho un-ta,2, 117-180.
 7. Kuz'minova, N., Rudneva, I., Salekhova, L. & Shevchenko, N., Oven, L. (2011). State of Black Scorpion fish (Scorpaena porcus L., 1758) inhabited coastal area of Sevastopol region (Black Sea) in 1998–2008. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,11, 101-111. https://doi.org/10.4194/trjfas.2011.0114
 8. Fernandes, C., Fontaìnhas-Fernandes, A., Rocha, E., & Salgano, M. A. (2008). Monitoring pollution in Esmorzi-Paramos lagoon, Portugal: liver histological and biochemical effects in Liza sapiens. Environmental Monitoring and Assessment, 145, 315-322. https://doi.org/10.1007/s10661-007-0041-4 
 9. Rudneva, I. I. (2006). Prymenenye byomarkerov ryb dlia ekotoksykolohycheskoi dyahnostyky vodnoi sredy. Rybne hospodarstvo Ukrainy, 1 (42), 20-23.
 10. Kuzminova, N. S. (2006). Indeks pecheny chernomorskoi stavrydy kak indikator yeyo fyzyolohycheskoho sostoianyia. Rybne hospodarstvo Ukrainy, 2 (43), 36-38.
 11. Hori, T. S. F., Avilez, I. M., Inoue, L. K. & Moraes, G. (2006). Metabolical changes induced by chronic phenol exposure in matrinxã Brycon cephalus(Teleostei: Characidae) juveniles. Comparative Biochemical Physiology, 143(1), 67-72. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2005.12.004 
 12. Prychepa, M. V., Potrokhov, O. S., & Zinkovskyi, O. H. (2017). Osoblyvosti zminy deiakykh biokhimichnykh pokaznykiv u riznykh ekolohichnykh hrup ryb za dii antropohennoho navantazhennia. Biolohichni systemy, 9 (1), 39-43. https://doi.org/10.31861/biosystems2017.01.039 
 13. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2016). Umist ta formy znakhodzhennia metaliv u ozerakh systemy «Opechen» (m. Kyiv). Naukovi pratsi Ukr NDHMI, 269, 70-86.
 14. Yakushyn, V. M., Potrokhov, A. S., Zynkovskyi, O. H., Romanyshyn, H. M., Kalenychenko, K. P., & Lynchuk, M. Y. (2015). Chyslennost bakteryi y proteolytycheskaia aktyvnost v vode ozera, raspolozhennoho v horodskoi cherte. Hydrobyol. zhurn, 51, 1, 83-92.
 15. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Yevtushenko, M. Iu., & Zhukynskyi, V. M. (2006). Metody hidro ekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv : Lohos.
 16. Khilchevskyi, V. K., Savytskyi, V. M., Krasova, L. A., & Honchar, O. M. (2012). Polovi ta laboratorni doslidzhennia khimichnoho skladu vody r. Ros : navch. posibnyk. Khilchevskoho, V. K. (Ed.). Kyiv: Tsentr.
 17. Yarzhombek, A. A., Lamanskyi, V. V., & Shcherbyna, T. V. (1986). Spravochnyk po fyzyolohyy rub. Moskva: Ahropromyzdat.
 18. Pravdyn, Y. F. (1966). Rukovodstvo po yzuchenyiu ryb. Moskva: Pyshchevaia promyshlennost.
 19. Stalnaia, Y. D., & Haryshvyly, T. H. (1977). Metod opredelenyia malonovoho dyaldehyda s pomoshchiu tyabarbyturovoi kysloty. Sovremennye metody v biologii. Moskva: Metodyka, 66-68.
 20. Severyn, S. E., & Soloveva, H. A. (1989). Praktykum po byokhymyy: ucheb. posobye. Moskva: Mosk. un-t.
 21. Lowry, O. H., Rosenberg, N. J., Farr, A. L., & Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. Journal Biological Chemystry, 193, (1), 265-275.
 22. Lakin, H. F. (1990). Biometriia. Moskva: Nauka.
 23. Kuzminova, N. S. (2008). Vydovye sezonnye y polovye otlychyia indeksa selezenky nekotorykh vydov chernomorskykh ryb y eho podverzhennost antropohennomu faktoru. Vestnyk zoolohyy, 42 (2), 135-142.
 24. Serheeva, N. R., & Lukianenko, V. Y. (2008). Obshchaia ikhtyotoksykolohyia. Krasnodar: Nauka.
 25. Lapyrova, T. B. (2011). Reaktsyia immunofiziologicheskykh pokazatelei molodi sibirskogo osetra (Acipenser baerii Brandt) na deistvye permetryna. Vestnyk Tomskoho hos. un-ta. Byolohyia, 4 (16), 124-135.
 26. Dorokhova, Y. N., & Novoselova, Yu. (2010). Osobennosty morfofyzyolohycheskykh y byokhymycheskykh parametrov pecheny morskoho ersha yz bukht s razlychnym urovnem zahriaznenyia. Sovremennye problemy fyzyolohyy y byokhymyy vodnыkh orhanyzmov. Ekolohyia fyzyolohyia y byokhymyia vodnykh orhanyzmov: Obzor statei. Petrozavodsk, 44-47.
 27. Adams, S. M. (2005). Assessing cause and effect of multiple stressors on marine systems. Mar. Pollut. Bull., 51, (8-12), 649-657. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2004.11.040 
 28. Rudneva, I. I., & Kuzmynova N. S. (2011). Izmenenye byomarkerov honad nekotorykh vydov chernomorskykh ryb, obytaiushchykh v uslovyiakh khronycheskoho zahriaznenyia. Ekolohycheskye systemy y prybory, 2, 8-12.
 29. Kime, D. E. (1999). A strategy for assessing the effects of xenobiotics on fish reproduction. Sci. Total. Environ, 225 (1-2), 3-11. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(98)00328-3 
 30. Cicik, B., & Engin, K. (2005). The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). Turk. J. vet., 29, 113-117.
 31. Neft, H. M. (1985). Use of biochemical measurement to detect pollutant-mediated damage to fish. ASTM. Spec tech. publ., 854, 155-183.
 32. Yadav, A., Gopesh, A., Pandey, R. S., & Rai, D. K. (2007). Fertilizer industry effluent induced biochemical changes in fresh water teleost, Channa striatus (Bloch). Bull. Environ. Contam. Toxicol., 79, 588-595. https://doi.org/10.1007/s00128-007-9294-4 
 33. Glusczak, L., Miron, S., Moraes, B., & Simoes, R. (2007). Acute effects of glyphosate herbicide on metabolic and enzymatic parameters of silver catfish (Rhamatia quclen). Comp. Biochem. Physiology, 146, 519-524. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2007.06.004 
 34. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 49-56.
 35. Prychepa, M. V., & Potrokhov, O. S. (2015) Physiological and biochemical status of fishes of the fam. Percidae in winter. Hydrobiological Journal, 51, 1, 90-97. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v51.i1.80
 36. Osoba, I. A. (2013). Biolohichna rol perekysnoho okysnennia lipidiv u zabezpechenni funktsionuvannia orhanizmu ryb. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 88-96.