pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 2(48): 5-20
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.02.005
УДК 639.2/.3 (477)

Dynamics of the development of fisheries industry in Ukraine in 2016-2018

Yu. Glebova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
O. Shkarupa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , State Agency for Fisheries, Kyiv

Purpose. According to the latest statistical studies, in the world as a whole and in Ukraine in particular, there is a tendency to an increase in the consumption of fish products. The purpose of the work is to analyze the dynamics of the development of the fisheries industry of Ukraine in 2016-2018, based on the generalized performance indicators of entities of various forms of ownership.

Methodology. The basis of the study were scientific, statistical and report data on the development indicators of fisheries industry of Ukraine. Namely, the implementation of the state policy in the field of fisheries industry, commercial harvest of fish and other aquatic bioresources, propagation of hydrobionts, production of marketable-food fish products, current state of the economics of the Ukraine’s fisheries industry and international cooperation in aquaculture. In addition, the laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, resolutions of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine were used. The authors used the methods of retrospective analysis and monitoring of information data on the results of activities in this sector of the national economy. A comparative and statistical analysis of catches of aquatic living bioresources in 2016-2018 was carried out according to generally accepted methods.

Findings. The article presents generalized data on the development of the fisheries industry in Ukraine, and addresses current problems and prospects for its development. For example, owing to the gradual implementation of reforms in the fisheries industry in 2017, the total catch of fish and other aquatic living bioresources was 94.2 thousand tons, which is 6.6% more than in 2016. In the same 2017, on the state fish farms, 12.2 million individuals of valuable fish species were received, which is 114.6% of the state norm of their annual reproduction. In 2018, the total catch of aquatic living bioresources in the Black Sea, compared to 2017, increased by 3.3 thousand tons and amounted to 8.6 thousand tons. The catch amount in 2018 in the Black Sea estuaries was 481 tons, which exceeds that in 2017 by 338.8 tons. Thus, there is a positive dynamics in the development of the fish industry of Ukraine.

Originality. The article contains an analytical monitoring of the results of changes in the approaches to the organization of activities of various fisheries entities in 2016-2018, achieved primarily due to the gradual implementation of reforms. Considerable technological, economic, organizational and regulatory features for fish farms with various forms of ownership and types of fish farming were taken into account. Summarized information about the dynamics of the development of the fish industry of Ukraine and consistently set out the basic data on the current state of the Ukraine fisheries complex, with taking into account international relations.

Practical value. Materials of the article can be used in the work of scientists of biological and agricultural specialties, as well as fish industry workers. In particular, when planning and introducing into life the new fisheries management schemes of Ukraine, both locally and globally.

Keywords: fish farming, aquatic living bioresources, propagation of hydrobionts, fish capture, economics of the fisheries industry in Ukraine.

REFERENCE

 1. Zakon Ukrainy «Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv» № 3677-VI. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17.
 2. Zakon Ukrainy «Pro akvakulturu» № 5293-VI. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5293-17
 3. Tjurin, P. V. (1963). Biologicheskie obosnovanija regulirovanija rybolovstva na vnutrennih vodoemah. Moskva: Pishhepromizdat.
 4. Vdovenko, N. M. (2010). Suchasnyi stan ta napriamy rozvytku rybnoho hospodarstva v Ukraini. Ekonomika APK, 3, 15-21.
 5. Hrytsyniak, Yu. A., Sharko, D. P., Shkarban, V. V., & Plichko, V. F. (2015). Suchasnyi stan ta rozvytok rybnoi haluzi Ukrainy v kryzovyi chas. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 5-15. https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.005 
 6. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy № 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
 7. Bushuev, S. G (Ed.). (2013). Ocenit' sostojanie promyslovyh ob’ektov vo vnutrennih vodoemah Severo-zapadnogo Prichernomor'ja i na prilezhashhem shel'fe Chernogo morja, izuchit' dinamiku ih chislennosti dlja opredelenija vozmozhnyh limitov iz#jatija i regulirovanija rybolovstva, razrabotat' dolgosrochnye prognozy promyslovoj obstanovki: otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote. Odessa: OdC JugNIRO.
 8. Hliebova, Yu. A., & Shkarupa, O. V. (2017). Stan rybnoi haluzi v Ukraini na pochatku yii reformuvannia. Naukovyi visnyk NUBiPU, Ser.: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 250, 7.
 9. Kontseptsiia reformuvannia rybnoi haluzi v Ukraini v 2015 r. darg.gov.ua Retrieved from http://darg.gov.ua/_koncepcija_reformuvannja_0_0_0_1983_1.html.
 10. Hliebova, Yu. A., & Shkarupa, O. V. (2017). Rozvytok reform u rybnii haluzi Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 7-18.
 11. Pro vnesennia zmin do Poriadku zdiisnennia spetsialnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv u vnutrishnikh rybohospodarskykh vodnykh obiektakh (ikh chastynakh), vnutrishnikh morskykh vodakh, terytorialnomu mori, vykliuchnii (morskii) ekonomichnii zoni ta na kontynentalnomu shelfi Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016 roku № 105 ta vid 5 zhovtnia 2016 roku № 808. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/808-2016-p.
 12. Derzhavna sluzhby statystyky Ukrainy. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua.
 13. Publichnyi zvit Derzhavnoho ahentstva rybnoho hospodarstva Ukrainy za 2018 r. darg.gov.ua. Retrieved from http://darg.gov.ua /_publichnij_zvit_derzhavnogo _0_0_0_8359_1.html.
 14. Publichnyi zvit Derzhavnoho ahentstva rybnoho hospodarstva Ukrainy za 2017 r. darg.gov.ua. Retrieved from http://darg.gov.ua/files/10/02_21_zvit.doc.
 15. Ukraine Fishery products. webgate.ec.europa.eu. Retrieved from https://webgate.ec.europa.eu /sanco/traces/output/UA/FFP_UA_en.pdf.
 16. Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org. Retrieved from http://www.fao.org.
 17. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti zpromyslovoho vylovu vodnykh bioresursiv za mezhamy yurysdyktsii Ukrainy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2016 roku № 845. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/845-2016-p
 18. Pro zatverdzhennia rezhymiv rybalstva u 2016 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 06 sichnia 2016 roku № 2. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/z0109-16.
 19. Pro zatverdzhennia limitiv ta prohnoziv dopustymoho spetsialnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv zahalnoderzhavnoho znachennia u 2017 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 05 hrudnia 2016 roku № 512. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1676-16
 20. Pro zatverdzhennia kvot dobuvannia vodnykh bioresursiv zahalnoderzhavnoho znachennia u 2017 rotsi : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 16 hrudnia 2016 roku № 542. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z1691-16.
 21. Zakon Ukrainy № 2041-VIII «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro osoblyvosti strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii z derzhavnoiu pidtrymkoiu» (shchodo utochnennia deiakykh terminiv ta poniat)» vid 18 travnia 2017 r. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/4391-17.
 22. Postanova kabinetu Ministriv Ukrainy №50 «Pro vnesennia zmin do Poriadku vydachi dozvolu na spetsialne vykorystannia vodnykh bioresursiv u rybohospodarskykh vodnykh obiektakh (ikh chastynakh) aby vidmovy v yoho vydachi, pereoformlennia, vydachi dublikata ta anuliuvannia zaznachenoho dozvolu», vid 18 sichnia 2017 r. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF.
 23. Nakaz Minahropolityky №5 «Pro zatverdzhennia rezhymiv rybalstva u 2017 rotsi», vid 18 sichnia 2017 roku, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 01 liutoho 2017 roku za № 134/300020. search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/RE30002.html.
 24. Ryba zhyva. Zahalni tekhnichni vymohyiu. (2012). DSTU 2284:2010. Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.