Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 70-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.070
УДК 639.3:577.1

pdf35

FATTY ACIDS COMPOSITION OF CARP (CYPRINUS CARPIO) SKELETAL MUSCLES UNDER INFLUENCE OF DIFFERENT COPPER AND ZINC CONCENTRATION IN WATER

N. Yanovych,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, Lviv

Data concerning influence of different concentrations of copper and zinc on anionic forms of fatty acids content, and fatty acids of total lipids content in carp’s (Cyprinus carpio) skeletal muscles are presented in the article.

Keywords: fatty acids, copper, zinc, skeletal muscle, carp (Cyprinus carpio).

REFERENCES

1. Kurant, V. Z., Khomenchuk, V. O., Byiak, V. Ya. (2011). Shliakhy pronyknennia ta vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi ryb (ohliad). Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol., 2 (47), 263-269. 
2. Trakhtenberg, I. M., Kolesnikov, V. S., & Lukovenko, V. P. (1994). Tyazhelyemetallyvovneshneysrede. Sovrem. gigien. itoksikol. aspekty.Minsk: Navuka і tekhnіka.
3. Hrubinko, V. V. (2011). Rol metaliv v adaptatsii hidrobiontiv: evoliutsiino-ekolohichni aspekty. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol., 2 (47), 237-262.
4. Kovalenko, V. F. (2004). Osobennosty obmennykh protsessov i ryb v uslovyiakh vozdeistvyia subletalnykh kontsentratsyi medy i tsynka. Hydrobyol. zhurn., 40, 2,97-103.
5. Dhanapakiam, P., & Ramasamy, V. K. (2001). Toxic effects of copper and zinc mixtures on some haematological and biochemical parameters in common carp, cyprinus carpio (linn). J. Environ. Biol., 22, 105-111.
6. Radi, A. A. R., & Matkovics, B. (1988). Effect of metal ions on the antioxidant enzyme activities, protein contents and lipid peroxidation of carp tissues. Comp. Biochem. Phys., 90, 1,69-72. http://dx.doi.org/10.1016/0742-8413(88)90099-0 
7. Gregory, E. M., & Fridovich, I. (1974). Superoxide dismutases: properties, distribution, and functions. In: Hoekstra W. G., Suttie J. W., Ganther H. E., Mertz W. (Eds.). Trace Element Metabolism in Animals. University Park Press, Baltimore, 486-488.
8. Alieva, A. A. (Ed.). (1987). Zhiry pitanii sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh. Zhidkoblinov, G. N. (Trans.) Moskva: Agropromizdat.
9. Avtsyn, A. P., Zhavoronkova, A. A., Rish M. A., & Strochkova, L. S. (1991). Mikroelementoz y cheloveka: etiologiya, klassifikatsiya, organopatologiya.Moskva : Meditsina.
10. Prais, V. (1976). Analiticheskaya atomno-absorbtsionnaya spektrofotometriya. Moskva : Mir.
11. Rivis, Y. F., & Fedoruk, R. S. (2010). Kilkisni khromatohrafichni metody vyznachennia okremykh lipidiv i zhyrnykh kyslot u biolohichnomu materiali. Metodychnyi posibnyk. Lviv: SPOLOM.