Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 51-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.051
УДК 639.371.52:639.3.032/.034

pdf35

ALTERNATIVE METHODS OF EARLY OFFSPRING HYBRIDS CARP (CYPRINUS CARPIO)

I. Kozhushko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
A. Andryushchenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
О. Srtiletskiy, Farming enterprise "Carp", Dobrotvіr

The new method’s particular qualities of obtaining carp’s (Cyprinus carpio) early offspring in the cages that are placed in Dobrotvorskaya’s warm water of thermal power stations have been presented. The possibility of obtaining a full - fledged offspring cross breed of carp with larvae’s output not less than 39 % of the female without using the hutching plants and spawning ponds by this method was defined.

Keywords: getting young offspring, fertility, a cross breed of carp.

REFERENCES

1. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., & Pshenychnyi, D. R. (2008). Pat. 36599 Ukraina, MPK(2006) A01K61/00 A23K1/00 S09K17/40. Sposib intensyvnoho vyroshchuvannia dvolitok koropo-sazanovykh hibrydiv /; zaiavnyk i vlasnyk Instytut rybnoho hospodarstva UAAN. № u 2008 09633, zaiavl. 23.07.08; opubl. 27.10.08, Biul. № 20. 
2. Hrynzhevskyi, M. V., Tretiak, O. M., Horai, N. O., Striletskyi, O. I. (2004). Perspektyvy rozvytku fermerskykh rybnykh hospodarstv v Ukraini. Problemy i perspektyvy rozvytku akvakultury v Ukraini: naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena 40-richchiu obiednannia «Ukrrybhosp», 14-15 chervnia 2004 r. Kyiv : Ukrrybhosp, 42-51.
3. Kryzhanovskiy, O. A., & Maslova, N. I. (1989). Zavisimost' effekta geterozisa ot kombinatsionnoy sposobnosti linii. Selektsiya ryb: sb. nauch. trudov; vsesoyuz. akad. s-kh. nauk im. V. I. Lenina. Agropromizdat.
4. Kruglov, I. I. (2003). Rybokhozyaystvennaya otsenka gibridov parskogo i srednerusskogo karpa: Extended candidate’thesis. Moskva.