UDC 636.04:[639.3.043:636.087.7]

pdf35

ALCOGOL PRODUCTION WASTE MATERIAL AS FORRAGE ADDITIVE AND ORGANIC FERTILIZER IN AQRICULTURE

Chichn’ak М., National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kyiv
Tsion’ N.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velikiy Lyubin village

It were analized the world problems of utilization of alcogol production waste material and the possibility of its effective using in the in a fish-farming. It was described our view on dreg as forrage additive and organic fertilizer in aqriculture.

REFERENCES
1. Sam Dr. Основные виды сырья [Электронный ресурс] / Dr. Sam // Технология спирта. — 2008. — Режим доступа к сайту: http://www.pitatelno.ru/?article=4
2. Новиков В.Б., Зверев С.В. Барда в законе / В.Б. Новиков, С.В. Зверев // Техника и технология. — 2007. — № 2. — С. 20.
3. Крикунова Л.Н. Оптимизация технологических режимов получения осветленного сусла из топинамбура / Л.Н. Крикунова // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический журнал. — 2007. — № 8. — С. 40–43.
4. Швець В. Спирт з топінамбура / В. Швець, Х. Кірюк, М. Негрич та ін. // Харчова і переробна промисловість. — 2003. — № 11(291). — С. 22–23.
5. Якуба Ю.Ф. Переработка арбузов в арбузные дистилляты с целью получения крепкого напитка
/ Ю.Ф. Якуба, М.В. Кузилов // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический жур- нал. — 2005. — № 5. — С. 33–34.
6. Явруян В.Н., Степанян Р.А., Бадурян С.Е. Сравнительная оценка технологий переработки зерноспиртовой барды для получения кормовых добавок [Электронный ресурс] (Государ- ственный аграрный университет Армении) / В.Н. Явруян, Р.А. Степанян, С.Е. Бадурян // Аrmagrar-uni.amarkhive journal. — 2006. — № 2. — С. 1–6. — Режим доступу: httpwww. armagrar-uni.amarkhivejournal2006–2texnologCOMPARATIVE%20ESTIMATION%20OF%20FOD DER%20ADDITIVES%20PRODUCTION%20PROCESSES%20FROM%20GRAIN-ALCOHOL.pdf
7. Крапивенко Д. Барда важливіша за спирт. Відходи — джерело прибутку // Д. Крапивенко // Український діловий тижневик “Контракти”. — 08.12.2003. — № 49. — Режим доступу до сайту: http://kontrakty.com.ua/show/ukr/rubrik_main/4920031.html
8. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / [І.М. Шерман, М.В. Гринжев- ський, Ю.О. Желтов та ін.] — К.: Вища освіта, 2002. — С. 7–14.
9. Качественные характеристики сухой барды [Электронный ресурс]. Характеристика сухой барды и способы ее использования. Состав сухой барды по данным ВНИТИП. — С. 1. — Ре- жим доступа к сайту: http://www.texnology.ru/equip/barda/pr4:
10. Барда зернова суха ТУ У 15.7–30219014–002–2003. Технічні умови. ДКПП 15.96.20.000. УКНД 65.120.; затверд. 30.07.2003; зареєстр. Укрметртестстандарт ідент. код 02568182. — [Чинний від 23–01–2004]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 4 с. — (Національний стандарт України).
11. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О., Пилипенко Ю.В., Воліченко М.І., Грициняк І.І.
Годівля риб. — К.: Вища освіта. — 2001. — С. 246–253.
12. Технология переработки барды [Электронный ресурс]. ООО “СПС-Наладка”: Переработка барды ( DDGS, кормовые дрожжи). — М., 2006. — Режим доступа к сайту: http://www.spb- arda.ru/pages/technology
13. Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн “Укрспирт”) [Електронный ресурс]: Агропромисловий комплекс України // Альманах “Дiловий iмiдж України. Iнтеграцiя у свiтовий економiчний простiр”. — К.: Інформаційно-видавничий центр Діловий партнер. — 2004–2008. — Режим доступу до сайту: http://www.bpart.kiev.ua/ukr/ cat2004/?s=1&i=103&show=short).
14. Панцхава Е.С. Биоресурсы России и их использование. Биоэнергетика-экономика и политика.
Биогаз — наиболее эффективный и универсальный вид топлива для российского агропромыш- ленного комплекса [Электронный ресурс] / Е.С. Панцхава, М.М. Шипилов, Н.Д. Ковалев. — М., 2008. — С. 46–48. — Режим доступа: www.esco.co.ua/journal/2009_1/art200.ppt)
15. Разанцвей П. Технологический процесс переработки послеспиртовой барды для завода про- изводительностью 3000 дал/сутки [Электронный ресурс]: Спирт / Петр Разанцвей / ООО “Технология”. 08:06:2009 г. — 2009. — Режим доступа: http://www.texnology.ru/index. php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=40
16. Утилізація післяспиртової барди й очищення стоків з одержанням білкового корму й біогазу [Електронний ресурс] / [М. Кошель, А. Дудник, Ю. Каранов та ін.] // Пропозиція. — 2009. —
№ 8. — С. 19. — Режим дос т упу до ж урн.: http://www.propozitsiya.com/?page= 149&itemid=686&number=19 Енергозберігаючий когенераційний комплекс замкнутого типу безвідходного виробництва біогазу та екологічно чистих добрив (перша лінія) [Електронний ресурс] / ТзОВ “Автоагрегатний завод “Меркурій”. — Берегове, 2009. — Режим доступу: www.gerhard.com.ua
17. Христиансен Райан (Ryan C. Christiansen). Сухая барда: спрос и предложение в США [Элект- ронный ресурс] / Р. Христиансен (Ryan C. Christiansen); [пер. з англ. Р. Марунчака]. — 2009. —
№ 4 (апрель). — Режим доступа к журн.: http://www.bioethanol.ru/bioethanol/news/sukhaja_ barda_spros_i_predlozhenie_v_ssha (Российская Национальная Биотопливная Ассоциация).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 р. № 1044. Програма “Етанол”. [Електронний ресурс]. — К.: Управлiння комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, 1996–2009. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1044–2000–%EF
19. Переможний поступ підприємства-еколога (Борщівський спиртзавод) [Електронний ресурс]
// Світ якості України. — 2005. — № 6–7. — Режим доступу до сайту: http://test1.cleardesign. com.ua/russian/journal/15/119
20. Егоров И. Сухая зерновая барда в рационе бройлеров и кур-несушек / И. Егоров, Т. Егорова // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — М., 2004. — № 9. — С. 17–20.
21. Шерман І.М. Годівля риб / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов, Ю.В. Пилипенко та ін. [за ред І.М. Шермана]. — К.: Вища освіта, 2001. — С. 246–253.
22. Пелевина Г.А. Спиртовая барда — наполнитель премиксов для животных / Г.А. Пелевина, В.П. Леденев // Хранение и переработка сельхозсырья: Теоретический журнал. — 2006.
— № 12. — С. 55–57.
23. Клименко Т.Є. Рослинні білкові корми: порівняльний аналіз, перспективи використання при вирощуванні ремонтного молодняку яєчних курей / Т.Є. Клименко // Птахівництво. — Вип. 62. — 2008. — С. 22.
24. Кулик М.Ф. Вивчити продуктивну дію сухої спиртової браги, одержаної із зерна різних культур, при інтенсивній відгодівлі молодняку великої рогатої худоби / М.Ф. Кулик // Звіт Інституту кормів УААН. — 2007.
25. Леденев В.П. Получение сбалансированного белково-углеводного кормопродукта (БУК) / В.П. Леденев, Н.Я. Васильева, В.А. Кривченко, В.Н. Кургузкин, М.П. Крысин // Ферментная и спиртовая промышленность. — М., 1987. — № 5.
26. Бряков В.К. Совершенствование технологии и средств (На правах рукописи) [Электронный ресурс] / Валерий Константинович Бряков. — Режим доступу : www.dalgau.ru/images/news/
doc/avtobruk.doc.
27. Патент на изобретение № 2686609. Российская Федерация. Способы приготовления жидкого корма из послеспиртовой барды и сои / В.К. Бряков, Е.А. Гартованная. Опубл. 27.01.2006, Бюл № 03.
28. Егоров И. Сухая зерновая барда в рационе бройлеров и кур-несушек / И. Егоров, Т. Егорова // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — 2004. — № 9. — С. 17–20.
29. Пелевина Г. Спиртовая барда в комбикорме для кур-несушек / Г. Пелевина // Птицеводство: Научно-производственный журнал. — 2006. — № 10. — С. 41.
30. Углицких М.С. Хозяйственные и продуктивные особенности цыплят-бройлеров при исполь- зовании новой белковой кормовой смеси: Автореф. дис. ... канд. с-х. наук: Спец. 06.02.04 “Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства” / Мария Сергеевна Углицких // (24 июня 2008). — Дивово, 2008. — 19 с.
31. Грициняк І.І. Використання пшеничної барди в годівлі коропа // Наук. вісник Львівської націон. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2004. — Т. 6 (№ 3). — Ч. 4. — С. 46–51.
32. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. — К.: Рибка моя, 2007. — 306 с.
33. Рекомендации по использованию сточных вод спиртовых заводов для орошения с.-х. культур. — К., 1977. — С. 1–130.
34. Руссу А.П. Влияние сточных вод гидролизно-спиртовых заводов на минеральное питание и развитие кукурузы // Урожай и качество с.-х. культур при систематическом применении удобрений. — Кишинев: Штиинца, 1982. — С. 94–101.
35. Бацула А.А. К вопросу об использовании отходов спиртовых заводов в качестве удобрения с.-х. культур / А.А. Бацула, В.Л. Гаврилов, С.П. Абрамов, М.С. Суший // Агрохимия и почво- ведение. — 1986. — Вып. 50. — С. 67–71.
36. Исайкина Н.И. Использование последрожжевого остатка в качестве удобрения с.-х. культур
/ Н.И. Исайкина, Л.В. Соколова, Н.А. Тырышкина // Гидролизная и лесохимическая про- мышленность. — 1988. — № 5. — С. 1–2.
37. Яворов В.М. Вплив відходів спиртового виробництва на урожайність та якість сільськогос- подарських культур / В.М. Яворов, М.М. Хомовий, С.В. Трач // Збірник наукових праць
/ За ред. док. с.-г. наук, професора, академіка Міжнародної Академії наук екології і без- пеки життєдіяльності, ректора академії М.І. Бахмата. — Кам’янець-Подільський, 2003. — С. 52–55. — Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ ZnpPdatu/2003_11.pdf
38. Кошель М. Утилізація післяспиртової барди й очищення стоків з одержанням білкового корму й біогазу / М. Кошель, А. Дудник, Ю. Каранов, В. Ліптус, Б. Добриловський // Пропозиція.
— 2002. — № 11. — С. 19. — Режим доступу до електронної версії: http://www.propozitsiya. com/?page=148&number=19
39. Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посіб. / Д. М. Колотило. — Вид. 2-ге, доп. і пере- роб. — К.: КНЕУ, 2005. — 576 с.
40. Проект “Разработка технологии производства органо-минерального удобрения на основе ги- дролизного лигнина” / Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук // http://admirk.govirk.ru/invest-bef/proekt/3–innov/nau-2.htm
41. Решетилова Т.А. “Биотехнология-2005”: итоги семинара в Пущино // VIII Междунар. cем.- през. иннов. науч.-техн. проектов “Биотехнология-2005” (18–19 ноября 2005 г., Пущино) // Интернет-журнал “Коммерческая биотехнология” http://www.cbio.ru/ — Режим доступа: http://www.cbio.ru/modules/news/print.php?storyid=1752
42. Никонова Р.С., Остроухова Н.И. Эффективность использования в прудовом рыбоводстве Астраханской области продукта гидролизно-дрожжевого производства — лигнина // Вто- рой междунар. симп. “Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре”: Материалы докл. Октябрь, 4–7, 1999 г. Адлер, Россия. — Краснодар, 1999. — С. 71.
43. Волчанова И.В. Применение углесодержащих твердых отходов в качесте нетрадиционных удобрений [Электронный ресурс] / И.В. Волчанова, С.А. Медведева // Химия в интересах устойчивого развития. — 2001. — № 9. — С. 533–540. — Режим доступа к электронной вер- сии: http://www.sibran.ru/psb/phsb/papers/5–4BOLC.pdf
44. Чеботько К.О. Технологія переробки осадів стічних вод на органо- мінеральне добриво “Рай- дуга” та його застосування / К.О. Чеботько, О.К. Чеботько, В.А. Копілевич, Д.В. Копілевич, Ю.А. Канченко, О.Ю. Канченко // Вчені НАУ — виробництву. Агрохімія і ґрунтознавство: Бюлетень завершених наукових розробок. — С. 7.
45. Патент. Україна. Спосіб удобрення вирощувальних ставів для підвищення їх рибопродуктив- ності / Н.І. Цьонь, І.І. Грициняк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; влас- ник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36294; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
46. Патент. Україна. Спосіб стимуляції розвитку кормових гідробіонтів у вирощувальних ставах / Н.І. Цьонь, І.І. Грициняк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; власник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36295; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
47. Патент. Україна. Спосіб культивування гіллястовусих ракоподібних / Н.І. Цьонь, І.І. Грици- няк, Р.І. Пірус, М.І. Хижняк, С.А. Кражан, Г.Я. Тучапська; власник Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства УААН. — № 36296; подано 10.04.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20.
48. Цьонь Н. Розвиток зообентосу вирощувальних ставів за різних способів удобрення в умовах західного регіону України / Н.І. Цьонь // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2007. — Вип. 44. — С. 89–92.
49. Цьонь Н.І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх пшеничною бардою
/ Н.І. Цьонь // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 3. — С. 10–15.
50. Грициняк І.І. Формування екологічного стану ставів залежно від особливостей годівлі та скла- ду полікультури / І.І. Грициняк, Г.М. Добрянська, Н.І. Цьонь // Наук. вісник Львівської нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2004. — Т. 6 (№ 3). — Ч. 3. — С. 24–29.
51. Цьонь Н.І. Зоопланктон ставів при використанні нетрадиційних добрив / Н.І. Цьонь, О.Я. Думич, О.М. Савицька // Матеріали наук. конф. “Фактори загрози біотичному різно- маніттю: їх індикація та засоби зниження негативної дії” (21–23 вересня 2007 р. м. Львів). — Львів: Сполом, 2007. — С. 118–119.
52. Цьонь Н.І. Вирощування цьоголіток коропа при удобренні ставів пшеничною бардою // Тези І Міжнар. іхтіол. наук.-прак. конф. “Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології” (18–21 вересня 2008 року м. Канів). — 2008. — С. 155–156.
53. Цьонь Н.І., Хижняк М.І., Добрянська Г.М. Використання відходів спиртової промисловості — барди для культивування дафній (Daphnia magna Straus) // Рибогосподарська наука України.
— 2009. — № 1. — В.7. — С. 69–74.
54. Кражан С.А. Использование нетрадиционных органических удобрений для повышения ес- тественной кормовой базы выростных прудов / С.А. Кражан, М.И. Хижняк, Т.В. Григоренко, Н.И. Цьонь // Вопросы рыбного хозяйства Беларусии: Сб. науч. тр. — Минск: РУП “Институт рыбного хозяйства”, 2008. — Вып. 24. — С. 110–111.