UDC 597–153:591.524.12(28)

pdf35

ZOOPLANKTON OF FISH-BREEDING PONDS UNDER EXPERIMENTAL FEEDING OF ONE-YEAR CARPS (CYPRINUS CARPIO) THE MIXTURE OF MIXED FODDER WITH GRAIN DISTILLERY DREGS UNDER THE CONDITIONS OF UKRAINE FOREST-STEPPE ZONE

I. Нrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Tsion', This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velikiy Lyubin

There are given the results of zooplankton research when feed the one-year carps (Cyprinus carpio) by mixture of mixed fodder with adding distillery dreg (20%). It is revealed the influence of distillery dreg on zooplankton development.

REFERENCES
1. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология. — М.: Пищевая промышленность, 1980. — 167 с.
2. Грициняк І.І. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. — К., 2005. — 62 с.
3. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. — Львов: Областная типография, — 1991. — 102 с.
4. Кражан С.А., Хижняк М.І. Природна кормова база рибогосподарських водойм. — К., 2009.
5. Крот Ю.Г., Малина С.М., Коновець І.М. Біотехнологічні особливості культивування безхребетних у регульованих системах водопідготовки // Наукові записки Тернопільського національного пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск “Гідроекологія”. — 2005. — № 3(26). — С. 229–232.
6. Федоренко В.А. Эффективность использования искусственного корма сеголетками карпа // Рыб. хоз-во. — К., 1970. — № 11. — С. 49–55.
7. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / [І.М. Шерман, М.В. Гринжев- ський, Ю.О. Желтов та ін.] — К.: Вища освіта, 2002. — С. 7–14.
8. Качественные характеристики сухой барды [Электронный ресурс]. Характеристика сухой барды и способы ее использования. Состав сухой барды по данным ВНИТИП. — С. 1. — Ре- жим доступа к сайту: http://www.texnology.ru/equip/barda/pr4:
9. Барда зернова суха ТУ У 15.7–30219014–002–2003. Технічні умови. ДКПП 15.96.20.000. УКНД 65.120.; затверд. 30.07.2003 ; зареєстр. Укрметртестстандарт ідент. код 02568182. — [Чинний від 23–01–2004]. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 4 с. — (Національний стандарт України).